Strona Główna Prawo Rozporządzenie MSWiA w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów
Rozporządzenie MSWiA w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 września 2004 r.
W sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej,
Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej
oraz ich rodzin Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r.
O zaopatrzeniu emerytal- nym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej
oraz ich rodzin /Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, nr 121. poz. 1264,
Nr 191, poz. 1954, Dz. U. z 2005 r. Nr 213 poz. 1778/ zarządza się co następuje :
§ 1.

Rozporządzenie określa :
 1. sposób podziału środków funduszu socjalnego, zwanego dalej „funduszem”, pomiędzy jego dysponentów,
 2. zakres i sposoby korzystania ze świadczeń socjalnych z funduszu dla osób uprawnionych do zaopatrzenia oraz członków ich rodzin, zwanych dalej „uprawnionymi”
§ 2.

Środki funduszu mogą być przeznaczone na następujące świadczenia socjalne :
 1. zapomogi pieniężne;
 2. dopłaty do kosztów leczenia oraz zwrot części kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej;
 3. zwrot części kosztów pogrzebu uprawnionego, niezależnie od przysługującego z tego tytułu zasiłku pogrzebowego;
 4. dopłaty do kosztów zakwaterowania, wyżywienia i leczenia w sanatoriach lub uzdrowiskach:
 5. dopłaty do kosztów wypoczynku indywidualnego i zbiorowego, z także do innych form rekreacji:
 6. dopłaty do kosztów zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w postaci obozów i kolonii oraz innych form działalności socjalnej; 7. dopłaty do korzystania z różnych form działalności kulturalno-oświatowej.
§ 3.
 1. Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admi-nistracji dokonuje podziału środków funduszu pomiędzy dysponentów, o których mowa w ust. 2, odpowiednio do wysokości zaplanowanych środków na wypłatę emerytur i rent dla byłych funkcjonariuszy poszczególnych służb, z uwzględnieniem liczby emerytów i rencistów oraz osób uprawnionych do policyjnej renty rodzinnej, według stanu na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego oraz według miejsca zamieszkania uprawnionych.
 2. Dysponentami środków funduszu są:
 1. Komendant Główny Policji:
 2. Komendant Główny Straży Granicznej;
 3. Szew Biura Ochrony Rządu;
 4. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
§ 4.
 1. Komendant Główny Policji, Komendant Stołeczny Policji, komendanci wojewódzcy Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej oraz Szef Biura Ochrony Rządu, zwani dalej „kierownikami jednostek organizacyjnych”, powołują, każdy w swojej jednostce organizacyjnej, w drodze decyzji, Komisję Socjalną, zwaną dalej „komisją”.
 2. Komisja jest organem opiniodawczym doradczym kierownika jednostek organizacyjnej w sprawach dotyczących przyznawania świadczeń socjalnych.
 3. Komisję powołuje się na okres 4 lat, z tym że kierownik jednostki organizacyjnej zachowuje prawo do uzupełniania składu komisji oraz odwołania członka komisji w przypadku :
 1. skazania go prawomocnym wyrokiem orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
 2. stwierdzenia naruszenia prawa podczas wykonywania obowiązków;
 3. uchylania się od wykonywania obowiązków; 4. ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający pełnienie funkcji członka komisji.
 4. Komisja opiniuje plan podziału funduszu na poszczególne świadczenia socjalne, na każdy rok kalendarzowy.
 5. Zmiany w planie podziału funduszu dokonywane są z zachowaniem trybu określonego w ust. 4
§ 5.
 1. Świadczenia socjalne przyznaje na wniosek uprawnionego złożony osobiście lub za pośrednictwem organizacji zrzeszającej emerytów i rencistów kierownik jednostki organizacyjnej, uwzględniając sytuację życiową i materialną uprawnionego.
 2. Do wniosku należy dołączyć :
 1. odcinek emerytury lub renty albo kopię (kserokopię) ostatniej decyzji w sprawie emerytury lub renty;
 2. inne dokumenty uzasadniające przyznanie świadczenia socjalnego, w szczegól-ności rachunki, faktury, zaświadczenia.
 3. Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 6.
 1. Wniosek o którym mowa w & 5, kieruje się do komórki socjalnej lub osoby wyznaczonej do załatwiania spraw socjalnych w jednostce organizacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego.
 2. Komórka socjalna lub osoba wyznaczona do załatwiania spraw socjalnych, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie przekazuje otrzymany wniosek do zaopiniowania komisji.
§ 7.
 1. Wniosek rozpatrywany jest przez komisję na najbliższym przypadającym po dacie złożenia wniosku.
 2. Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem i załączonymi dokumentami przedstawia kierownikowi jednostki organizacyjnej propozycję co do sposobu załatwienia sprawy, w szczególności określa wysokość świadczenia.
 3. Świadczenia socjalne przyznaje kierownik jednostki organizacyjnej.
 4. Świadczenia socjalne wypłaca niezwłocznie właściwa komórka finansowa jednostki organizacyjnej.
§ 8.
Pierwszeństwo w korzystaniu ze świadczeń socjalnych przysługuje uprawnionym :
 1. posiadającym trudne warunki materialne;
 2. poszkodowanym na skutek klęsk żywiołowych, zdarzeń losowych powstałych niezależnie od uprawnionego;
 3. sierotom zupełnym;
 4. samotnie wychowującym dzieci;
 5. ponoszącym dodatkowe koszty związane z wychowywaniem dzieci wymagających specjalnej opieki i leczenia.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.