Strona Główna Prawo wyciąg z rozporządzenia MSWiA-w sprawie umundurowania
wyciąg z rozporządzenia MSWiA-w sprawie umundurowania
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 30 listopada 2005 r. (Dz.U. 2006 Nr 4, poz. 25)
Na podstawie art. 61 ust. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
(Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230, z późn. zm.[1] )
zarządza się, co następuje:
Uwaga: zapisy dot. emerytów i rencistów w kolorze czewonym
Rozdział 1. Przepis ogólny
§ 1. Rozporządzenie określa:

 1. tabele należności i okresy używalności przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej i ekwipunku osobistego, dystynkcji, odznak i znaków identyfikacyjnych oraz przypadki obowiązku zwrotu tych przedmiotów lub ich równowartości,
 2. wzory i sposób noszenia przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej i ekwipunku osobistego, dystynkcji, odznak i znaków identyfikacyjnych,
 3. opis przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej
  - dla strażaka Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej „strażakiem".
Rozdział 2. Przedmioty umundurowania, odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej i ekwipunku osobistego, dystynkcje, odznaki i znaki identyfikacyjne oraz sposób ich noszenia

§ 2. Umundurowanie strażaka składa się z ubiorów: wyjściowego i służbowego.

§ 3.1. Zasadniczymi przedmiotami ubioru wyjściowego są:
 1. mundur wyjściowy;
 2. płaszcz zimowy;
 3. płaszcz letni;
 4. koszula wyjściowa;
 5. czapka rogatywka lub kapelusz;
 6. półbuty wyjściowe.
2. Zestawy przedmiotów ubioru wyjściowego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3. Wzory zasadniczych przedmiotów ubioru wyjściowego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
4. Wzory nakryć głowy do ubioru wyjściowego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 4.1. Zasadniczymi przedmiotami ubioru służbowego są:
 1. mundur służbowy;
 2. sweter;
 3. koszula służbowa;
 4. kurtka 3/4;
 5. beret lub kapelusz;
 6. czapka służbowa;
 7. półbuty służbowe.
2. Zestawy przedmiotów ubioru służbowego określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
3. Wzory zasadniczych przedmiotów ubioru służbowego określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
4. Wzory nakryć głowy do ubioru służbowego określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 5.1. Zasadniczymi przedmiotami odzieży specjalnej są:
 1. ubranie koszarowe;
 2. ubranie dla kadry dowódczo-sztabowej;
 3. obuwie koszarowe;
 4. buty dla kadry dowódczo-sztabowej.
2. Wzory zasadniczych przedmiotów odzieży specjalnej określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 6.1. Zasadniczymi przedmiotami środków ochrony indywidualnej są:
 1. ubranie specjalne;
 2. rękawice specjalne;
 3. kominiarka;
 4. buty strażackie;
 5. hełm strażacki.
2. Wzór zasadniczych przedmiotów środków ochrony indywidualnej określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Zasadniczymi przedmiotami ekwipunku osobistego są:
 1. pas strażacki;
 2. zatrzaśnik;
 3. toporek strażacki.
2. Wzory zasadniczych przedmiotów ekwipunku osobistego określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

§ 8.1. Na ubiorze wyjściowym i służbowym, odzieży specjalnej i środkach ochrony indywidualnej strażak nosi:

 1. wizerunek orła na:
  a) czapkach rogatywkach - z metalu w kolorze złota pokrytego patyną,
  b) kapeluszach, czapkach służbowych i beretach - haftowany nitką w kolorze złotym,
  c) kołnierzach kurtek mundurów i płaszcza zimowego nadbrygadiera i generała brygadiera - haftowany bajorkiem w kolorze złotym,
  d) guzikach czapek wyjściowych, kurtek mundurów wyjściowych, płaszczy zimowych i do zapinania naramienników płaszczy letnich - w kolorze guzika;
 2. dystynkcje w kolorze złotym na:
  a) czapkach rogatywkach - haftowane bajorkiem,
  b) kapeluszach, czapkach służbowych, beretach, kurtkach 3/4, swetrach, ubraniach koszarowych i dla kadry dowódczo-sztabowej oraz ubraniach specjalnych - haftowane nitką,
  c) mundurach, koszulach z krótkim rękawem i płaszczach:
  - starszego strażaka i podoficera - z taśmy dystynkcyjnej,
  - aspiranta - „gwiazdki" haftowane bajorkiem, a „krokiewki" i obszycie naramienników taśmą dystynkcyjną,
  - oficera - haftowane bajorkiem;
 3. znaki identyfikacyjne w miejscach określonych wzorcami tych przedmiotów:
  a) emblemat Państwowej Straży Pożarnej, szkoły Państwowej Straży Pożarnej, grupy specjalistycznej,
  b) identyfikator kadry dowódczo-sztabowej,
  c) identyfikator miejscowości,
  d) identyfikator osobisty,
  e) identyfikator imienny,
  f) znak pożarniczy z metalu w kolorze złotym,
  g) znak absolwenta szkoły Państwowej Straży Pożarnej;
 4. odznaki na mundurach wyjściowych w sposób określony w przepisach ustanawiających te odznaki.
2. Wzory wizerunków orła określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.

3. Wzory dystynkcji określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.

4. Wzory znaków identyfikacyjnych określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.

§ 9.1. W ubiorze wyjściowym lub służbowym strażak występuje stosownie do pory roku. Rozróżnia się okres letni od dnia 1 maja do dnia 30 września i okres zimowy od dnia 1 listopada do dnia 31 marca. Miesiące kwiecień i październik stanowią okres przejściowy.

2. W okresie przejściowym, o którym mowa w ust. 1, strażak występuje w zimowym lub letnim zestawie ubioru wyjściowego lub służbowego, w zależności od warunków atmosferycznych.

§ 10.1. W mundurze wyjściowym strażak występuje:
 1. ze sznurem galowym, z orderami, odznaczeniami i odznakami:
  a) podczas uroczystości państwowych i strażackich,
  b) podczas innych uroczystości na polecenie kierownika jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej;
 2. ze sznurem galowym i z baretkami:
  a) podczas uroczystości oraz w innych okolicznościach, w których w środowiskach cywilnych przyjęty jest strój wizytowy,

  b) na polecenie kierownika jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej;
 3. z baretkami lub bez baretek w czasie:
  a) wystąpień w charakterze przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej na oficjalnych spotkaniach lub imprezach,
  b) pełnienia służby.
2. W mundurze wyjściowym z baretkami lub bez baretek strażak może występować w czasie:
 1. przedstawień w teatrach i salach koncertowych;
 2. uroczystości rodzinnych;
 3. wolnym od służby.
3. W ubiorze służbowym strażak wykonuje obowiązki służbowe:
 1. w miejscu pełnienia służby;
 2. podczas krajowych delegacji służbowych, wykonywania czynności kontrolnych, występowania przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz sądami w charakterze przedstawiciela jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej;
 3. na polecenie przełożonego przy wykonywaniu innych czynności.
4. Podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, pełnienia służby w podziale bojowym, manewrów, ćwiczeń taktycznych i działań ze sprzętem oraz sprawdzianów wyszkolenia bojowego, strażak wykonuje zadania w przedmiotach odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej i ekwipunku osobistego, stosownie do charakteru wykonywanych czynności.

5. Strażak w służbie przygotowawczej, w okolicznościach określonych w ust. 1 i 2, występuje w ubiorze służbowym.

6. Strażak w stanie spoczynku zachowuje prawo do noszenia ubioru wyjściowego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. a oraz ust. 2 pkt 1 i 2.

§ 11. 1. Strażakowi zezwala się na noszenie:
 1. pasa głównego, pasa strażackiego z toporkiem, hełmu strażackiego, butów typu „skutery" oraz białych rękawiczek - podczas występowania w pocztach sztandarowych, flagowych oraz w kompaniach honorowych;
 2. symbolu żałoby według zasad powszechnie przyjętych w praktykowanym przez strażaka obrządku religijnym;
 3. okularów przeciwsłonecznych;
 4. parasola w kolorze czarnym;
 5. elementów strojów regionalnych w czasie udziału w uroczystościach folklorystycznych;
 6. insygniów władzy rektorskiej przez rektora i prorektora Szkoły Głównej Służby Pożarniczej;
 7. czapki służbowej zimowej do ubrania koszarowego lub ubrania dla kadry dowódczo-sztabowej;
 8. czapki rogatywki do munduru służbowego;
 9. kurtki 3/4 do ubioru wyjściowego;
 10. bluzy od munduru służbowego, ze spódnicą od munduru wyjściowego (dotyczy kobiet).
2. Strażakowi zabrania się noszenia przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej i ekwipunku osobistego, dystynkcji, odznak i znaków identyfikacyjnych:
 1. niezgodnie z ich przeznaczeniem;
 2. w połączeniu z przedmiotami ubioru cywilnego, z wyłączeniem ust. 1 pkt 5 i 6;
 3. innych niż przewiduje zestaw dotyczący danego ubioru, z zastrzeżeniem przypadków określonych w ust. 1;
 4. których stopień zużycia lub wygląd narusza godność służby.
§ 12. Kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów i dyscypliny ubiorczej.