Strona Główna Podkarpackie
Podkarpackie
Narada roczna w KW PSP Rzeszów

Poniżej podajemy linki do stron inernetowych KW PSP woj. podkarpackiego zawierajce informację o naradzie rocznej i uczestnictwa Prezesa ZW ZEiRP RP w tej naradzie.

http://www.podkarpacie.straz.pl/

http://www.podkarpacie.straz.pl/foty/KWPSPRzeszow/album/uroczystosci/31012013/index.html#opis

 
Tak powstawała nasza organizacja na Podkapraciu!

Stowarzyszenie pod nazwą „Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczpospolitej Polskiej” – zwany dalej Związkiem, jest niezależną i samodzielną organizacją posiadającą osobowość prawną.

Tę osobowość prawną posiadają na poszczególnych szczeblach działania: Zarząd Główny oraz Zarządy Wojewódzkie i Koła Związku.

 

Celem działania Związku jest między innymi:

 

 • ochrona interesów emerytów i rencistów z tytułu uprzedniej służby, uprawnień socjalno-bytowych, zdrowotnych i kulturalnych oraz sprawowanie w tym zakresie kontroli społecznej,

 • czuwanie nad sprawiedliwą oceną dorobku pokoleń pożarników polskich oraz obrona honoru, godności i czci jej funkcjonariuszy,

 • pogłębianie zrodzonego i ukształtowanego w wyniku służby koleżeństwa oraz zapewnienie członkom Związku uczestnictwa w życiu społecznym i publicznym,

 • reprezentowanie emerytów i rencistów wobec organów władzy administracji państwowej i samorządowej, a w szczególności Ministra Spraw Wewnętrznych oraz komendantów Państwowej Straży Pożarnej – we wszystkich sprawach, a szczególnie socjalno-bytowych i podziału środków funduszu socjalnego na ten cel.

 

Geneza tworzenia się struktur organizacyjnych Związku

Historia Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej i jego poprzednika – Związku Byłych Funkcjonariuszy i Pracowników Pożarnictwa Polskiego nierozerwalnie wiąże się z tworzeniem systemu emerytalno-rentowego w pożarnictwie.

Jest to historia barwna, ale i niekiedy bolesna – pełna trudu i zawirowań.

Znajdujemy w niej momenty i zachowania niezrozumiałe, ale też dające wiarę w człowieka. Przebija się w niej wielość czynów na rzecz innego człowieka. Zawiera ona w sobie także rejestr wydarzeń i zmagań ludzi tworzących stowarzyszenie.

Głównym przyczynkiem powstałego po raz pierwszy w dziejach ochrony przeciwpożarowej zalążku Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa stało się przyjęcie przez kontraktowy Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 1991r. dwóch ustaw: o ochronie przeciwpożarowej i o Państwowej Straży Pożarnej.

Fundamentalne pożarnicze ustawy ustalały między innymi nową organizację ochrony przeciwpożarowej, w tym tworzyły nową formację pod nazwą Państwowa Straż Pożarna wprowadzając tym samym likwidację dotychczasowych struktur.

Strażakom PSP przyznano policyjne uprawnienia emerytalno-rentowe, natomiast byli członkowie Korpusu Technicznego Pożarnictwa i funkcjonariusze pożarnictwa znaleźli się poza resortem spraw wewnętrznych. Spowodowało to tym samym podział środowiska emerytów strażackich na dwie grupy, tj. na tych, którzy odeszli na emeryturę przed wejściem w życie nowej ustawy oraz na tych, którzy odchodzili na emeryturę już jako strażacy Państwowej Straży Pożarnej.

Rozgoryczeni emeryci poczęli słać listy do Ministerstwa i Komendy Głównej – żądali w nich naprawienia wyrządzonych krzywd. Niestety każda z odpowiedzi zawierała zwrot – w świetle ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej nie jest Pan/Pani strażakiem PSP, w związku z czym Komenda Główna PSP nie czuje się władna do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy -.

Ponieważ indywidualne prośby nie odnosiły pożądanego skutku pojawiła się inicjatywa utworzenia organizacji dla obrony praw naszego środowiska.

Dlatego też, celem uregulowania powyższych kwestii 24 marca 1992r. w Białymstoku powstało pierwsze Środowiskowe Koło Emerytów i Rencistów Pożarnictwa pod przewodnictwem płk poż. w st. spocz. Klemensa Dziermańskiego.

Niedługo po tym Zarząd Koła wystosował apel do oficerów i liderów grup emeryckich na terenie Polski dając tym samym sygnał do tworzenia kolejnych Kół w całym kraju.

Na koniec 1992r. działało ich już 16, w tym kilka na terenie obecnego województwa podkarpackiego.

Po kilku miesiącach już na terenie 32 województw działały Środowiskowe Koła Emerytów Pożarników, bądź Kluby Emerytów.

2 lutego 1993r. doszło w Warszawie w siedzibie ZG ZOSP RP do pierwszego ogólnokrajowego spotkania działaczy Kół i Klubów, gdzie postanowiono o powołaniu ogólnokrajowego ciała, którego zadaniem miała być koordynacja prac nad tworzeniem struktur w terenie oraz reprezentowanie środowiska w dochodzeniu do równoprawnych świadczeń emerytalnych.

Zebrani przyjęli nazwę tego gremium jako Krajowe Przedstawicielstwo Pożarników Emerytów i Rencistów.

Uczestnikiem tego historycznego spotkania był też m.in. płk poż. w st. spocz. Jan Smykała z Tarnobrzega.

Była to pierwsza forma scentralizowanego – ogólnokrajowego działania środowiska pożarniczego i jest utożsamiana z powstaniem naszego stowarzyszenia.

Podczas drugiego ogólnopolskiego spotkania, które odbyło się 20 lipca 1994r., wobec przeszkód uniemożliwiających powołanie branżowej sekcji w ramach Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, przyjęto uchwałę o przystąpieniu do tworzenia własnego związku. Następnie, spotkanie przekształciło się w Zjazd Założycielski Związku Byłych Funkcjonariuszy i Pracowników Pożarnictwa Polskiego, na którym m. in. wybrano jego tymczasowe władze, które jednocześnie stały się Komitetem Założycielskim Związku.

Była to samorodna, samodzielna organizacja obejmująca swym zasięgiem cały kraj.

 

W dniach 1-3 grudnia 1995r. w siedzibie Szkoły Podoficerskiej PSP w Supraślu odbył się I Krajowy Zjazd Związku Byłych Funkcjonariuszy i Pracowników Pożarnictwa Polskiego. Zgromadził on 26 delegatów, w tym 24 Prezesów Zarządów Wojewódzkich. Zjazd dokonał oceny dotychczasowej działalności, przyjął program działania oraz uchwalił pierwszy statut Związku pod nazwą Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Wśród uczestników tego zjazdu było dwóch przedstawicieli regionu rzeszowskiego: Mieczysław Prugar z Krosna i Jan Smykała z Tarnobrzega, który wszedł w skład Zarządu Głównego Związku.

 

W składach osobowych ciał kierowniczych szczebla krajowego naszego ruchu związkowego od samego początku znajdowali się przedstawiciele naszego województwa:

 

Jan Smykała zasiadał w ZG Związku w latach 1995 – 1998

oraz 1999 – 2003

Roman Petryniak zasiadał w ZG Związku w latach 1999 – 2007

w Głównej Komisji Rewizyjnej w latach 2007 – 2011

oraz 2011 – nadal

Stanisław Gajda zasiadał w ZG Związku w latach 2003 – 2011

 

Tadeusz Cyrek zasiada w ZG Związku od 2011 - nadal

Powstawanie Związku w województwie.

Tworzenie struktur Związku przebiegało na terenie obecnego województwa podkarpackiego z wielu powodów nierównomiernie.

Zależało to w głównej mierze od determinacji liderów tego ruchu związkowego, jak też postaw komendantów PSP.

 

Województwo krośnieńskie

 

Początek istnienia Związku na terenie tego województwa datowany jest na grudzień 1994r. Wtedy to zawiązała się grupa inicjatywna pod przewodnictwem emerytowanych oficerów pożarnictwa: płk Tadeusza Kubita i st. bryg. Mieczysława Prugara. Ich inicjatywa spotkała się ze zrozumieniem i pomocą ze strony Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. mgr Władysława Pelczara. Pomocni okazali się również komendanci rejonowi i dowódcy jednostek ratowniczo-gaśniczych.

W efekcie przeprowadzonych serii zebrań, obsłużonych przez wspomnianych oficerów z udziałem strażaków znajdujących się w stanie spoczynku powstało 6 Kół Terenowych, tj. w Brzozowie, Jaśle, Krośnie, Lesku, Sanoku i Ustrzykach Dolnych oraz siódme Koło skupiające emerytowanych strażaków z Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej przy Zakładach Chemicznych „Gamrat” w Jaśle.

Tymczasowy Zarząd Wojewódzki zawiązał się 6 kwietnia 1995r. Na jego czele stanął Mieczysław Prugar. Poza nim do TZW wybrano: Tadeusza Kubita – wiceprezes, Janusza Guzika – sekretarz, P. Aleksandrę Wojnar – skarbnik oraz Adama Czuchrę, Józefa Merkwę, Zbigniewa Muronia, Stanisława Czaparę, Stanisława Ziemiańskiego, Michała Podkalickiego i Edwarda Reczka. Przewodniczącą Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej wybrano P. Zofię Walaszczyk.

Do czołowych działaczy-organizatorów Związku poza wymienionymi wyżej byli emerytowani strażacy: Zbigniew Kubit, Dominik Mroczka, Adam Olszewski, Roman Petryniak, Mieczysław Stafiej, Józef Szubra, Władysław Suszko, Stanisław Ślączka.

W okresie od powołania struktur Związku do końca 1998r. na czele zarządów Kół stali: w Brzozowie – Adam Czuchra, w Jaśle – Józef Merkwa, w Krośnie – Zbigniew Muroń, w Lesku – Stanisław Capar, w Sanoku – Franciszek Gacek, a po jego rezygnacji Stanisław Ziemiański, w Ustrzykach Dolnych – Zdzisław Dawidko, a po jego śmierci Michał Podkalicki i przy jasielskim „Gamracie” – Edward Reczek.

 

Województwo przemyskie

 

Organizacji struktur Związku podjął się w czerwcu 1996r. płk poż. w st. spocz. mgr Stanisław Lula. Pełnomocnikiem Zarządu Głównego do spraw organizacji Związku na terenie województwa przemyskiego był członek Prezydium Zarządu Głównego kol. Jerzy Górnicki. Do końca czerwca 1996r. zawiązały się Kola w Jarosławiu, Lubaczowie, Przemyślu i Przeworsku.

16 sierpnia 1996r. Zarząd Koła w Przemyślu zwrócił się do Zarządu Głównego o uzyskanie dla siebie statusu Zarządu Wojewódzkiego. Odpowiedź Zarządu Głównego była jednak negatywna. Mimo to, jak dowiodła praktyka, Zarząd Koła przemyskiego odgrywał w istocie rolę wiodącą o charakterze Zarządu Wojewódzkiego ze Stanisławem Lulą jako prezesem.

Unormowanie sytuacji nastąpiło 12 czerwca 1997r. kiedy odbył się Wojewódzki Zjazd Delegatów. Wybrano wówczas Zarząd Wojewódzki oraz Wojewódzką Komisję Rewizyjną. Do Zarządu Wojewódzkiego weszli: mgr Stanisław Lula – prezes, Stanisław Buć - wiceprezes, Jerzy Stopka – sekretarz, Kazimierz Fejadsz – skarbnik oraz jako członkowie: Ludwik Kosiński, Łukasz Partyka i Stanisław Jurkiewicz. W Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej znaleźli się: Mieczysław Głuszek – przewodniczący, Tadeusz Tymoczek – wiceprzewodniczący, Józef Wróbel – sekretarz oraz Tadeusz Szaganiec i Stanisław Pawłowski jako członkowie.

Prezesami poszczególnych Kół byli: Jarosław – Ludwik Kosiński, Lubaczów – Tadeusz Szaganiec, Przemyśl – Marian Florek, Emil Szczur, Przeworsk – Stanisław Jurkiewicz.

 

Województwo rzeszowskie

 

Pełnomocnikiem z ramienia Zarządu Głównego dla tworzenia struktur Związku był Jan Smykała. Wojewódzki Zjazd Delegatów przeprowadzono 30 grudnia 1996r. wybierając wojewódzkie władze statutowe.

W Zarządzie Wojewódzkim znaleźli się: Tadeusz Stasicki – prezes, Henryk Szewczyk – wiceprezes, Władysław Kwoczyński – sekretarz, P. Danuta Leja – skarbnik oraz członkowie: Bronisław Grzywna, Jerzy Lechowicz, Zdzisław Jedynak, Bronisław Gut, Stanisław Bosek, Adam Bebło i Stanisław Koczoń. Do Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej wybrano: Stanisława Guzka – przewodniczący, Edwarda Pietrusa, Emila Bąka, P. Krystynę Siewierską i Jerzego Salwę.

Proces tworzenia Kół w województwie rzeszowskim przebiegał szybko i sprawnie. Wszystkie Koła powstały w listopadzie i grudniu 1996r.

Prezesami poszczególnych Kół byli: Koło przy KW PSP w Rzeszowie – Tadeusz Stasicki, Kolbuszowa – Bronisław Gut, Leżajsk – Bronisław Grzywna, Łańcut – Henryk Szewczyk, Mielec – Jerzy Lechowicz, Ropczyce – Zdzisław Jedynak, Koło przy KR PSP w Rzeszowie – Stanisław Koczoń, Strzyżów – Stanisław Bosek.

 

Województwo tarnobrzeskie

 

W maju 1992r. płk Jan Smykała po uzyskaniu ustnej zgody kierownictwa Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tarnobrzegu przystąpił do organizowania Koła Środowiskowego. W dniu 16 października 1992r. przeprowadzono zebranie założycielskie Koła, które miało charakter zebrania ogólno wojewódzkiego. Wtedy to wybrano Zarząd Koła z Janem Smykałą na czele.

W Zarządzie znaleźli się jeszcze: Jan Glenda – wiceprezes, Jan Korczak – sekretarz, Jan Chmielowiec – skarbnik i Jan Rząd.

W chwili zebrania do Koła należały 22 osoby z Janowa Lubelskiego i Tarnobrzega.

Założycielski Wojewódzki Zjazd Delegatów Organizacji Tarnobrzeskiej odbył się 14 września 1995r. Wybrano wówczas Zarząd Wojewódzki w składzie: Jan Smykała – prezes, Jan Glenda – wiceprezes, Tadeusz Książkiewicz – sekretarz, Andrzej Prędki – skarbnik oraz Franciszek Dudek, Stanisław Kaczyński i Stanisław Stańczak. Z czasem do składu Zarządu Wojewódzkiego dołączono Romana Dydo.

Do Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej wybrano P. Elżbietę Wolską – przewodnicząca, P. Romualdę Mroczyńską i Szymona Niedbałę.

W 1992r. na terenie województwa istniały 2 Koła, do których należało 17 osób. W kolejnych latach powstawały następne Koła Związku, w sumie powstało ich 7 i liczyły 291 członków.

Prezesami poszczególnych Kół byli: Janów Lubelski – Franciszek Dudek, Opatów – Stanisław Pater, Sandomierz – Jan Glenda, Stalowa Wola – Tadeusz Książkiewicz, Staszów – Stanisław Kaczyński.

 

Zarząd Wojewódzki Związku


Całokształtem działalności Związku na terenie województwa kierują: Zarząd Wojewódzki oraz Prezydium Zarządu Wojewódzkiego.

Jako Zarząd Wojewódzki w minionym okresie czasu zwracaliśmy szczególna uwagę na pracę Kół terenowych – jako podstawowe ogniwa Związku realizujące określone zadania statutowe wśród członków Związku oraz emerytów i rencistów naszego województwa.

Wszystkie Zarządy Wojewódzkie w okresach swoich kadencji systematycznie organizowały dwa razy w ciągu roku Posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego, często z udziałem Prezesów Kół i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej. Natomiast członkowie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego spotykali się w okresach przed i między posiedzeniami Zarządu Wojewódzkiego, omawiając na bieżąco zagadnienia i problemy zarówno powiązane z działalnością związkową, jak też socjalno-bytową emerytów i rencistów, współpracy z Komendami PSP, organizacją życia kulturalno-oświatowego itp.

W październiku 2008r. Zarząd Wojewódzki był organizatorem jubileuszowej uroczystości związanej z XV-leciem działalności Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa. Była też ona okazją do przedstawienia informacji o powstawaniu Związku na terenach obecnego województwa podkarpackiego przez poszczególnych jego twórców i działaczy związkowych. Podczas tego spotkania założycieli Związku oraz Koła uhonorowano okolicznościowymi statuetkami, zaś wszystkich jego uczestników – medalami jubileuszowymi XV-lecia Związku.

Na przestrzeni lat poszczególne Zarządy Wojewódzkie Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP pracowały w następujących składach osobowych:

 

Skład Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP woj. rzeszowskiego – grudzień 1996r.:

 1. Stasicki Tadeusz – prezes

 2. Szewczyk Henryk – wiceprezes

 3. Kwoczyński Władysław – sekretarz

 4. Leja Danuta – skarbnik

 5. Grzywna Bronisław – członek

 6. Lechowicz Jerzy – członek

 7. Jedynak Zdzisław - członek

 8. Gut Bronisław – członek

 9. Bosek Stanisław – członek

 10. Koczoń Stanisław – członek

 11. Bebło Adam – członek

 12. Guzek Kazimierz – przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Wymienieni byli jednocześnie Prezesami Zarządów Kół. W skład Zarządu Wojewódzkiego wchodziło 8 Zarządów Kół terenowych zrzeszających łącznie 287 członków.

W związku ze zmianą podziału administracyjnego kraju od 1 stycznia 1999r. zaszła konieczność dostosowania struktur organizacyjnych naszego Związku do nowego układu województw.

Uchwałą Nr 3/98 Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP z dnia 18 listopada 1998r. zarządzona została kampania sprawozdawczo-wyborcza we wszystkich terenowych ogniwach Związku oraz zwołanie Nadzwyczajnych Zjazdów Wojewódzkich już w zintegrowanych układach administracyjnych w 16 nowych województwach.

Zgodnie z powyższymi zaleceniami w dniu 8 kwietnia 1999r. odbył się w Rzeszowie I Wojewódzki Zjazd Delegatów Związku województwa podkarpackiego.

 

W skład wybranego na I Zjeździe Zarządu Wojewódzkiego Związku weszli:

 1. Szewczyk Henryk – prezes

 2. Petryniak Roman – wiceprezes

 3. Smykała Jan – wiceprezes

 4. Ciba Jan – sekretarz

 5. Bar Tadeusz - skarbnik

 6. Merkwa Józef – członek

 7. Ziemiański Leon – członek

 8. Niedbała Szymon – członek

 9. Cyrek Tadeusz – członek

 10. Kosiński Ludwik – członek

 11. Bąk Emil – członek

 12. Jurkiewicz Stanisław – członek

 13. Lechowicz Jerzy – członek

 14. Kubit Zbigniew – członek

 15. Stafiej Mieczysław – członek

 16. Ziemiański Stanisław – członek

 17. Longosz Józef – członek

W skład Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej wchodzili: Wojnar Aleksandra, Pietras Edward, Krzywowiąza Jan i Wiśniewski Tadeusz.

Zarząd skupiał 20 Zarządów Kół terenowych zrzeszających łącznie 1100 członków Związku.

Podkarpacki Zarząd Wojewódzki Związku powstał w wyniku reformy administracyjnej kraju.

 

Skład Podkarpackiego Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Rzeszowie na lata 2003-2007:
 1. Gajda Stanisław – prezes

 2. Smykała Jan – wiceprezes

 3. Petryniak Roman – wiceprezes

 4. Lechowicz Jerzy – sekretarz

 5. Nycz Teresa – skarbnik

 6. Kosiński Ludwik – członek

 7. Olszewski Adam – członek

 8. Fornal Tadeusz – członek

 9. Szewczyk Henryk – członek

 10. Długosz Mieczysław – członek

 11. Szczur Emil – członek

 12. Tokarz Antoni – członek

 13. Nędza Adam – członek

 14. Albinowski Władysław – członek

 15. Merkwa Józef - członek

 16. Ziemiański Leon – członek

W skład Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej wchodzili: Wiśniewski Tadeusz, Wojnar Aleksandra i Haliniak Franciszek.


Skład Podkarpackiego Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Rzeszowie na lata 2007-2011:

 1. Gajda Stanisław – prezes

 2. Smykała Jan – wiceprezes

 3. Petryniak Roman – wiceprezes

 4. Cyrek Tadeusz – sekretarz

 5. Nycz Teresa – skarbnik

 6. Pelczar Władysław – członek Prezydium

 7. Hydzik Józef – członek Prezydium

 8. Gładysz Kazimierz – członek

 9. Leń Władysław – członek

 10. Chmura Jan – członek

 11. Olszewski Adam – członek

 12. Kwasek Bogdan – członek

 13. Nędza Adam – członek

 14. Nawrocki Stanisław – członek

 15. Krotysz Marian - członek

W skład Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej wchodzili: Wiśniewski Tadeusz – przewodniczący, Pszeniczny Grzegorz – wiceprzewodniczący, Pilch Bronisława – sekretarz.

 

Skład Podkarpackiego Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Rzeszowie na lata 2011-2014:
 1. Cyrek Tadeusz – prezes

 2. Gajda Stanisław – wiceprezes

 3. Petryniak Roman – wiceprezes

 4. Lewandowski Antoni – sekretarz

 5. Nycz Teresa – skarbnik

 6. Mróz Zbigniew – członek Prezydium

 7. Hydzik Józef – członek Prezydium

 8. Chmura Jan – członek

 9. Leń Władysław – członek

 10. Nawrocki Stanisław – członek

 11. Olszewski Adam – członek

 12. Pelczar Władysław – członek

 13. Smykała Jan – członek

 14. Stachyra Benedykt – członek

 15. Stasicki Tadeusz – członek

 16. Szczur Emil – członek

 17. Świder Jan – członek

 18. Ulan Roman – członek

W skład Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej wchodzą: Wiśniewski Tadeusz – przewodniczący, Pszeniczny Grzegorz – wiceprzewodniczący, Pilch Bronisława – sekretarz.

 

Komisja Socjalna

Komisja Socjalna jest organem opiniodawczym i doradczym Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – powoływanym w drodze decyzji na okres czterech lat.

Do zadań Komisji należy:

 • opiniowanie planu podziału funduszu na poszczególne grupy świadczeń socjalnych, na każdy rok kalendarzowy,

 • rozpatrywanie wniosków o pomoc socjalną dla emerytów i rencistów PSP oraz ich rodzin,

 • przedstawianie Komendantowi Wojewódzkiemu PSP propozycji co do sposobu załatwienia sprawy i wysokości świadczenia.

 

Pochodzące z funduszu socjalnego środki przeznaczane były na tego rodzaju świadczenia jak:

 • zapomogi pieniężne,

 • dopłaty do kosztów leczenia,

 • zwrot części kosztów pogrzebu uprawnionego,

 • dopłaty do kosztów związanych z pobytem w sanatoriach i uzdrowiskach,

 • dopłaty do kosztów wypoczynku indywidualnego i zbiorowego,

 • dopłaty do kosztów obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży.

 

W pracach Komisji od samego początku jej powołania uczestniczyli przedstawiciele naszego Związku, pełniąc też jednocześnie funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji.

W skład Komisji na przestrzeni lat wchodzili: Gajda Stanisław, Tokarz Antoni, Nycz Teresa, Cyrek Tadeusz, Hydzik Józef.

Koła Związku


Koła Związku są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Związku działającymi przy poszczególnych Komendach Państwowej Straży Pożarnej, których działalnością kieruje Zarząd Koła.

Obecnie na terenie województwa podkarpackiego działają 22 Koła Związku, które skupiają w sumie 886 członków. Od właściwej pracy Kół zależało i zależy nadal zaufanie do organizacji, podnoszenie jej autorytetu, a w wielu przypadkach spełnianie oczekiwań ludzi na różną pomoc – zaś szczególnie tym, którzy z różnych przyczyn znaleźli się w trudnej sytuacji zdrowotnej czy materialnej.

Koła Związku ściśle współpracowały z Komendami Miejskimi i Powiatowymi PSP, Związkiem OSP oraz innymi organizacjami. Były organizatorami bardzo wielu pięknych spotkań z okazji Dnia Strażaka, noworocznych, wielkanocnych, zebrań ogólnych i sprawozdawczych. Wiele z Kół organizowało wycieczki tak krajowe jak też zagraniczne, pielgrzymki strażaków, ogniska plenerowe, czy też inne spotkania okolicznościowe i kulturalno-oświatowe.

Dokonując oceny dorobku Kół, zauważyć należy że mimo wielu dobrych momentów ich pracy związkowej były też problemy i trudności, których źródłem były przepisy prawne i utracone tą drogą przywileje, w tym: tzw. „sufitówka”, zmieniona waloryzacja, a także ciągnące się przez lata problemy związane z funduszem socjalnym i brakiem możliwości korzystania z jego środków przy organizacji spotkań okolicznościowych. W związku z tym w niektórych Kołach nastąpiła stagnacja, bierność, poddanie się kłopotom i załamanie.


Pracą Kół Związku w poszczególnych latach kadencji kierowali Prezesi:

W latach 1999 – 2003:

Brzozów – Ziemiański Leon

Dębica – Fornal Tadeusz

Jarosław – Kosiński Ludwik

Jasło – Merkwa Józef

Kolbuszowa – Mierzwa Eugeniusz; Kawalec Ryszard

Krosno – Olszewski Adam

Lesko – Stafiej Mieczysław

Leżajsk – Grzywacz Bronisław; Bąk Emil

Lubaczów – Szaganiec Tadeusz

Łańcut – Szewczyk Henryk

Mielec – Lechowicz Jerzy

Nowa Dęba – Niedbała Szymon; Bereski Władysław

Przemyśl – Szczur Emil

Przeworsk – Jurkiewicz Stanisław

Ropczyce – Jedynak Stanisław; Pięta Alfred

Rzeszów KW – Wójcicki Kazimierz

Rzeszów KM – Koczoń Stanisław; Tokarz Antoni

Sanok – Ziemiański Stanisław; Nędza Adam

Stalowa Wola – Cyrek Tadeusz

Strzyżów – Bosek Stanisław

Tarnobrzeg – Smykała Jan

Ustrzyki Dolne – Czekaj Adam


W latach 2003 – 2007:

Brzozów – Ziemiański Leon

Dębica – Fornal Tadeusz

Jarosław – Kosiński Ludwik; Motyka Eugeniusz

Jasło – Nawrocki Stanisław

Kolbuszowa – Kawalec Ryszard; Halat Józef

Krosno – Olszewski Adam

Lesko – Stafiej Mieczysław; Ulan Roman

Leżajsk – Chmura Jan

Lubaczów – Gutkowski Marian

Łańcut – Szewczyk Henryk

Mielec – Lechowicz Jerzy; Pszeniczny Grzegorz

Nowa Dęba – Bereski Władysław

Przemyśl – Szczur Emil

Przeworsk – Jurkiewicz Stanisław

Ropczyce – Pięta Alfred

Rzeszów KW – Wójcicki Kazimierz; Hydzik Józef

Rzeszów KM – Tokarz Antoni

Sanok – Nędza Adam

Stalowa Wola – Cyrek Tadeusz

Strzyżów – Pilch Bronisława

Tarnobrzeg – Smykała Jan

Ustrzyki Dolne – Czekaj Adam

 

W latach 2007 – 2011:

Brzozów – Leń Władysław

Dębica – Mróz Zbigniew

Jarosław – Motyka Eugeniusz; Mazur Bogusław

Jasło – Nawrocki Stanisław

Kolbuszowa – Halat Józef; Kiciński Józef

Krosno – Olszewski Adam

Lesko – Ulan Roman

Leżajsk – Chmura Jan

Lubaczów – Gutkowski Marian

Łańcut – Szewczyk Henryk

Mielec – Pszeniczny Grzegorz

Nowa Dęba – Michalski Józef

Przemyśl – Szczur Emil

Przeworsk – Jurkiewicz Stanisław

Ropczyce – Pięta Alfred; Gryboś Adam

Rzeszów KW – Hydzik Józef

Rzeszów KM – Tokarz Antoni

Sanok – Nędza Adam

Stalowa Wola – Królicki Jan

Strzyżów – Pilch Bronisława

Tarnobrzeg – Lewandowski Antoni

Ustrzyki Dolne – Czekaj Adam

 

W latach 2011 – 2014:

Brzozów – Leń Władysław

Dębica – Mróz Zbigniew

Jarosław – Mazur Bogusław

Jasło – Nawrocki Stanisław

Kolbuszowa – Kiciński Józef

Krosno – Olszewski Adam

Lesko – Ulan Roman

Leżajsk – Chmura Jan

Lubaczów – Gutkowski Marian

Łańcut – Szewczyk Henryk

Mielec – Pszeniczny Grzegorz

Nowa Dęba – Michalski Józef

Przemyśl – Szczur Emil

Przeworsk – Jurkiewicz Stanisław

Ropczyce – Gryboś Adam

Rzeszów KW – Stopa Andrzej

Rzeszów KM – Świder Jan

Sanok – Nędza Adam

Stalowa Wola – Jankowski Aleksander

Strzyżów – Iskrzycki Antoni

Tarnobrzeg – Lewandowski Antoni

Ustrzyki Dolne – Czekaj Adam

Działalność Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa była i jest prowadzona dzięki dużemu zaangażowaniu wielu oddanych bez reszty emerytów i rencistów, którzy przeznaczają swój czas na sprawy związkowe. Są to też często ludzie, którzy budowali fundamenty pod dzisiejszy stan ochrony przeciwpożarowej naszego województwa.

Wszystkim tym osobom należą się serdeczne słowa podziękowania za działalność i społeczną służbę na rzecz emerytów i rencistów pożarnictwa z terenu działania Kół i Zarządu Wojewódzkiego Związku.

Słowa podziękowania kierujemy w stronę Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz Komendantów Miejskich i Powiatowych PSP i ich poprzedników, z którymi jako Związek pracowaliśmy w minionych latach.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę i udzielane nam wsparcie w zakresie świadczenia pomocy na rzecz emerytów i rencistów pożarnictwa naszego województwa.

Zapraszanie nas na Dzień Strażaka, Memoriał Pożarniczy im. płk Andrzeja Bazanowskiego, narady roczne kadry kierowniczej PSP, udział w opracowaniu niniejszej monografii z okazji XX-lecia PSP dobrze świadczy o postawie kierownictwa KW PSP, wyrażającej się w potrzebie utrzymywania więzi pokoleniowej z weteranami służby.

 

 

 

 

Ze strażackim pozdrowieniem:

 

Prezes

Zarządu Wojewódzkiego

Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

 

Tadeusz Cyrek

 

 
Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka na Podkarpaciu.

W dniu 27 maja 2012r. odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka połączone z przekazaniem relikwii św. Floriana dla podkarpackich strażaków oraz nadaniem sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach. Wydarzenie to było ponadto powiązane z obchodami Jubileuszu 20-lecia istnienia PSP oraz 65-lecia zawodowego pożarnictwa na ziemiach ropczyckich. Obchody zbiegły się też w czasie z 650 rocznicą powstania królewskiego grodu Ropczyce.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili Posłowie do Sejmu RP na czele z Panią Krystyna Skowrońską - Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu Strażaków, Zastępca Komendanta Głównego PSP – nadbryg. Piotr Kwiatkowski, Wojewoda Podkarpacki – Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego – Pani Anna Kowalska, Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. Bogdan Kuliga wraz zastępcami –

st. bryg. Janem Ziobro oraz st. bryg. Romanem Petrykowskim. Uczestniczyli także przedstawiciele powiatowych władz samorządowych, szefowie i przedstawiciele Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej i Wojska Polskiego oraz funkcjonariusze PSP i weterani służby pożarniczej.
Rozpoczęcie uroczystości nastąpiło na placu KP PSP w Ropczycach, gdzie została odsłonięta i poświęcona pamiątkowa tablica. Następnie uczestnicy udali się do kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego. Odbyła się tam msza świętą koncelebrowana przez księdza biskupa Kazimierza Górnego Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej, na której nastąpiło przekazanie relikwii św. Floriana oraz poświęcenie sztandaru. Po zakończeniu eucharystii wszyscy zaproszeni goście przemaszerowali w asyście ropczyckiej orkiestry, pocztów sztandarowych i kompanii honorowych na rynek miejski, gdzie odbyły się główne uroczystości związane z wojewódzkimi obchodami Dnia Strażaka. Rozpoczęły się one od złożenia meldunku i przeglądu pododdziałów. Meldunek od dowódcy uroczystości odebrał Zastępca Komendanta Głównego PSP – nadbryg. Piotr Kwiatkowski.

W dalszej części uroczystości odbyło się nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Ropczycach, wbijanie okolicznościowych gwoździ w drzewiec sztandaru oraz jego prezentacja. Uroczystość była okazją do uhonorowania odznaczeniami i awansami na wyższe stopnie służbowe strażaków z woj. podkarpackiego. Wręczono odznaczenia państwowe, resortowe, nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych, Dyplomy Komendanta Głównego PSP, Medale Honorowe im. Józefa Tuliszkowskiego oraz pamiątkowe Medale im. płk poż. Andrzeja Bazanowskiego.

Ponad dwustu strażaków otrzymało awanse na wyższy stopień służbowy. Podczas uroczystości wręczono również okolicznościowe medale z okazji 20-lecia PSP przyznane przez Komendanta Głównego PSP.

Bardzo liczną grupę uczestników tej wspaniałej uroczystości stanowili też strażacy emeryci – weterani służby pożarniczej.

Podkreślić należy, iż wielu z nich zostało również uhonorowanych, odznaczonych i wyróżnionych podczas tego strażackiego święta.

Jako strażacy emeryci otrzymaliśmy m.in. 2 Złote Odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, 3 Srebrne Odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego, kilka Medali Honorowych im. płk poż. Andrzeja Bazanowskiego oraz kilka Medali Pamiątkowych z okazji 20-lecia powołania PSP przyznane przez Komendanta Głównego PSP. Po zakończeniu oficjalnych uroczystości wzięliśmy udział w spotkaniu okolicznościowym, gdzie przez Pana Komendanta Powiatowego PSP w Ropczycach obdarowani zostaliśmy ponadto okolicznościowymi pamiątkami.

 

 

 
Obradował ZW w Rzeszowie

W dniu 19 kwietnia 2012r. w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP z udziałem Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej i Prezesów Kół Związku.
Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Związku otworzył i prowadził Prezes Tadeusz Cyrek, który powitał wszystkich uczestników posiedzenia oraz Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Bogdana Kuligę.
Następnie Prezes złożył wszystkim podziękowania za działalność i społeczną służbę na rzecz emerytów i rencistów pożarnictwa z terenu działania Kół i ZW Związku w minionym roku.
Dziękował też za zaproszenia na zebrania sprawozdawcze oraz życzenia świąteczno-noworoczne. Słowa podziękowania skierował też w stronę członków Prezydium ZW oraz Komisji Socjalnej działającej przy Komendancie Wojewódzkim PSP.

Przebieg posiedzenia obejmował następujące zagadnienia:
1. Omówienie przebiegu i wyników kampanii sprawozdawczej w Kołach.
2. Sprawozdanie roczne z działalności Zarządu Wojewódzkiego Związku za 2011 rok.
3. Sprawy finansowe Zarządu Wojewódzkiego Związku.
4. Sprawozdanie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.
5. Waloryzacja rent i emerytur za 2012 rok, w tym:
stanowisko Prezydenta RP oraz Rzecznika Praw Obywatelskich,
wzór odwołania do ZER-MSW.
6. W sprawach organizacyjnych uwagę poświęcono następującym tematom:
Dzień Strażaka,
20-lecie powołania PSP,
ankiety działacza Związku,
wnioski dot. odznaczeń związkowych,
ustalenia Komisji Socjalnej w sprawie wysokości świadczeń z funduszu socjalnego,
wycieczka na Mazury (ZW + Koło Tarnobrzeg).
7. Dyskusja i wolne wnioski.

Podczas dyskusji uczestnicy spotkania wiele uwagi poświęcili problemom związanym z działalnością Kół i pracy związkowej w terenie. Podkreślali przy tym trudności i problemy jakie niosą ze sobą utracone przywileje, w tym: tzw. „sufitówka”, zmieniona waloryzacja, a także ciągnące się przez lata problemy związane z funduszem socjalnym i brakiem możliwości korzystania z jego środków przy organizacji spotkań okolicznościowych.
Zauważali przy tym ignorancję emerytów i Związku ze strony Komendy Głównej PSP i Ministerstwa. Powyższe powoduje tendencję spadkową w Związku oraz zagrożenie rozpadu organizacji gdyż Koła z samych składek się nie utrzymają. Powoduje to też zaległości składkowe Kół, a co dalej Zarządu Wojewódzkiego.
Trzeba nam wspólnie zdecydowanych działań w zakresie poprawy zapisów Rozporządzenia Ministra MSWiA w sprawie funduszu socjalnego – wymaga to jeszcze większej determinacji ze strony Związku i Jego Władz Naczelnych. Celowym wydaje się spotkanie z Ministrem w tym temacie.
Uczestnicy posiedzenia z dezaprobatą przyjęli informację z posiedzenia Prezydium ZG Związku w sprawie odznaczeń. Podkreślano, iż nie może być tak, że Zarząd Główny obraża się na jakiegoś członka – działacza Związku i nie przyznaje Mu odznaczenia bo Zarząd Wojewódzki nie wniósł opłat składkowych. To ma być odznaczenie za działalność danego człowieka, a nie za opłacalność li tylko składek. To jakieś nieporozumienie i chyba nie tą drogą da się budować i wzmacniać struktury i tak już kruchego Związku.
Z dużym zadowoleniem przyjęte zostało uczestnictwo w obradach i wystąpienie Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. mgr inż. Bogdana Kuligi.
Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku złożył podziękowania Panu Komendantowi Wojewódzkiemu oraz na Jego ręce Komendantom Miejskim i Powiatowym PSP za dotychczasową współpracę i udzielane nam wsparcie w zakresie świadczenia pomocy na rzecz emerytów i rencistów pożarnictwa naszego województwa. Podkreślił, iż zapraszanie nas na Dzień Strażaka, Memoriał Pożarniczy im. płk Bazanowskiego, naradę roczną kadry kierowniczej PSP a obecnie też do opracowania części monografii z okazji 20-lecia PSP dobrze świadczy o postawie kierownictwa KW PSP wyrażającej się w potrzebie utrzymywania więzi pokoleniowej z weteranami służby.
Na zakończenie posiedzenia Prezes ZW Związku na ręce Prezesów Kół i członków Zarządu Wojewódzkiego złożył wszystkim emerytom i rencistom życzenia z okazji Dnia Strażaka życząc im i ich rodzinom dużo zdrowia, wielu radości oraz pomyślności w życiu osobistym, a także zadowolenia i dalszych sukcesów w służbie dla drugiego człowieka.

 
Memoriał im. płk poż. Andrzeja Bazanowskiego

W dniu 26 kwietnia br. na obiektach sportowych Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie odbył się XXV Memoriał w Dwuboju Pożarniczym im. płk poż. Andrzeja Bazanowskiego.

Tradycyjnie został on rozpoczęty Mszą Św. w Kościele Garnizonowym, w której uczestniczyli Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP i Jego Zastępcy, jak również Komendanci Miejscy i Powiatowi PSP woj. podkarpackiego oraz członkowie rodziny śp. płk Bazanowskiego. Liczną grupę jej uczestników stanowili też emeryci pożarnictwa.

Jak co roku podczas oficjalnej ceremonii otwarcia Memoriału poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym osobę płk Bazanowskiego.

Wiązanki kwiatów złożyły delegacje: Komendantów PSP, emerytów oraz sportowców.

Delegację emerytów reprezentowali: Tadeusz Cyrek – Prezes ZW Związku, Andrzej Stopa – Prezes Koła przy KW PSP w Rzeszowie i Antoni Tokarz – Koło Związku przy KM PSP w Rzeszowie.

Nadmienić przy tym należy, iż wniosek umieszczenia obelisku z tablicą pamiątkową poświęconą śp. płk poż. Andrzejowi Bazanowskiemu, długoletniemu Komendantowi Wojewódzkiemu w Rzeszowie, zgłoszony został na I Wojewódzkim Zjeździe Delegatów Związku w dniu 30 grudnia 1996r. w Rzeszowie przez kol. Jerzego Lechowicza z Mielca.

Jubileuszowy XXV Memoriał był też doskonałą okazją do wręczenia pamiątkowych medali im. płk poż. Andrzeja Bazanowskiego. Medalami uhonorowani zostali m.in.: st. bryg. w st. spocz. Jan Ciba oraz st. bryg. w st. spocz. Kazimierz Wójcicki – pomysłodawcy i współtwórcy Memoriału.

 
Spotkanie w Olszanicy !

 

W dniach 1-2 grudnia 2011 r. w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy odbyło się kolejne już spotkanie przedstawicieli związków zawodowych funkcjonariuszy, pracowników cywilnych oraz emerytów służb mundurowych województwa podkarpackiego.

Uczestnicy spotkania omówili oraz zatwierdzili Regulamin Porozumienia Związków Zawodowych Funkcjonariuszy, Pracowników Cywilnych oraz Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych woj. podkarpackiego.

Nasz Związek reprezentowali: kol. Tadeusz Cyrek – Rzeszów, kol. Grzegorz Pszeniczny – Mielec, kol. Roman Petryniak – Krosno.

Obszarem działania powołanego Porozumienia jest obszar woj. podkarpackiego, a jego siedzibą miasto Rzeszów.

 

Organami Porozumienia na poziomie woj. podkarpackiego są:

- Rada Porozumienia – jako organ uchwałodawczy,

- Prezydium Porozumienia – jako organ wykonawczy.

 

Porozumienie jest dobrowolną i samorządną organizacją zrzeszającą struktury związków zawodowych oraz organizacje emerytów i rencistów służb mundurowych: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Więziennej powołaną do ich reprezentowania i obrony wspólnych interesów zawodowych i socjalnych.

Porozumienie w swej działalności jest organizacją niezależną od kierownictwa służbowego, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.

Celem Porozumienia jest obrona praw, godności oraz interesów funkcjonariuszy i pracowników Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Więziennej oraz emerytów i rencistów tych służb.

 

Porozumienie swoje cele i zadania pragnie realizować między innymi poprzez:

- reprezentowanie członków wobec organów władzy i administracji rządowej oraz samorządowej, kierownictwa służbowego, mediów i innych organizacji,

- opiniowanie oraz aktywne kształtowanie założeń i projektów ustaw i aktów wykonawczych dotyczących bezpieczeństwa, porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej, ochrony granic, spraw penitencjarnych oraz kształtowania praw i obowiązków członków Porozumienia,

- prezentowanie stanowisk wobec kierownictwa służbowego resortu spraw wewnętrznych i służby więziennej, organów władzy i administracji rządowej, gospodarczej, samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji,

- podejmowanie działań w kierunku wydania lub zmiany ustaw albo innych aktów prawnych za pośrednictwem posłów i senatorów lub organów posiadających inicjatywę ustawodawczą,

- współpraca z organizacjami społecznymi i zawodowymi,

- organizowanie wspólnych akcji informacyjnych, propagandowych oraz protestacyjnych i pikiet,

- inne wymienione w Regulaminie formy współpracy.

 

Powołane Porozumienie to także nasza szansa, bo we wspólnym działaniu możemy osiągnąć więcej.

 
Pamiętali

Msza w intencji zmarłych strażaków.

 

 

Tradycyjnie, jak każdego roku, po Święcie Niepodległości w Kościele pw. Błogosławionej Karoliny Kózkówny w Rzeszowie odbyła się Msza Święta z wypominkami w intencji zmarłych strażaków z terenu całego województwa podkarpackiego.

Mszy Świętej koncelebrowanej z udziałem czterech księży przewodniczył Kapelan Krajowy Strażaków ks. Jan Krynicki – proboszcz miejscowej parafii.

We Mszy udział wzięli Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie, Komendanci Miejscy i Powiatowi PSP oraz liczni przedstawiciele emerytów i rencistów pożarnictwa na czele z Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Związku i Prezesami Kół terenowych.

Również, jak innymi laty, w przeddzień Święta Zmarłych przedstawiciele Komend i Kół Związku odwiedzili groby zmarłych kolegów, na których zapalili symboliczne znicze z nadrukiem

„PAMIĘTAMY”.

 

 
Obradował Zarząd Wojewódzki w Rzeszowie

 

W dniu 20 października 2011r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP z udziałem Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Prezesów Kół Związku.

Porządek posiedzenia obejmował:

 1. Omówienie przebiegu V Krajowego Zjazdu Związku.

 2. Przedstawienie materiałów z posiedzeń Zarządu Głównego z czerwca i września br.

 3. Sprawy finansowe Związku.

 4. Projekt w sprawie funduszu socjalnego.

 5. Przyjęcie harmonogramu realizacji zadań Wojewódzkiego Zjazdu Związku.

 6. Omówienie spraw organizacyjnych.

 

Posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego przewodniczył Prezes Zarządu Tadeusz Cyrek, który na wstępie powitał wszystkich zaproszonych oraz przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

 

Przebieg V Krajowego Zjazdu Delegatów Związku omówił Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego kol. Stanisław Gajda, przedstawiając także najważniejsze jego ustalenia.

Następnie Prezes Zarządu Wojewódzkiego i zarazem członek Zarządu Głównego kol. Tadeusz Cyrek przedstawił zebranym w sposób obszerny materiały z posiedzeń Zarządu Głównego Związku z czerwca i września br.

Istotnym punktem posiedzenia było przedstawienie informacji w sprawie finansów Związku, w tym opłacania składek członkowskich oraz ich odpisów na rzecz Zarządu Wojewódzkiego i Zarządu Głównego. Przedstawiono również stanowisko przyjęte w tym temacie przez Zarząd Główny Związku na posiedzeniach w Warszawie i Bydgoszczy.

Temat ten obszernie przedstawili zebranym Prezes oraz Skarbnik ZW kol. Teresa Nycz.

Z kolei zapoznano zebranych z najnowszą wersją projektu nowelizacji Rozporządzenia MSWiA w sprawie funduszu socjalnego. Przy okazji poinformowano o realizacji wykorzystania środków funduszu socjalnego w województwie oraz napotykanych przez Komisję nieprawidłowościach i spostrzeżeniach w tym temacie.

Projekt harmonogramu realizacji zadań Wojewódzkiego Zjazdu Związku oraz Zjazdu Krajowego przedstawił Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego kol. Roman Petryniak.

W części dotyczącej spraw organizacyjnych przedstawiono oraz omówiono:

- nowy druk sprawozdania rocznego Kół,

- ankietę działacza Związku,

- nowy wzór deklaracji członkowskiej,

- temat wniosków w sprawie odznaczeń,

- zasygnalizowano temat 20-lecia powstania PSP oraz 20-lecia działalności Związku,

- sprawę organizacji Mszy Św. w intencji zmarłych strażaków.

 

W trakcie obrad Prezes Zarządu Wojewódzkiego kol. Tadeusz Cyrek przekazał na ręce kol. Stanisława Gajdy – Prezesa Zarządu Wojewódzkiego dwóch poprzednich kadencji, w imieniu Prezesa Zarządu Głównego Związku kol. Albina Piątkowskiego list okolicznościowy z podziękowaniem za długoletnią pracę na rzecz środowiska emerytów i rencistów pożarnictwa.

 

W dyskusji głos zabierali: Kol. Leń Władysław – Brzozów, Kol. Jankowski Aleksander – Stalowa Wola, Kol. Olszewski Adam – Krosno, Kol. Mazur Bogusław – Jarosław, Kol. Petryniak Roman – Krosno, Kol. Pszeniczny Grzegorz – Mielec, Kol. Hydzik Józef – Rzeszów, Kol. Nycz Teresa – Rzeszów.

Na zadawane pytania i kierowane uwagi odpowiadał Prezes Zarządu Wojewódzkiego, odnosząc się czy to do poszczególnych wypowiedzi, czy też sugestii zawartych w wyrażanych przez członków opiniach.

 

W sprawach zasadniczych uczestnicy posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego Związku postanowili:

1. Przyjąć harmonogram realizacji uchwał V Krajowego Zjazdu Delegatów oraz V Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów ZEiRP RP woj. podkarpackiego na lata 2011-2014.

2. Wyrazić negatywną opinię dotyczącą stanowiska w sprawie pokrycia niedopłaty z tytułu składek członkowskich ze środków Zarządu Wojewódzkiego Związku.

 
Obradował V WZD woj. podkarpackiego.

W dniu 24 marca 2011 odbył się V Zjazd Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczpospolitej Polskiej w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej województwa Podkarpackiego. W spotkaniu brało udział po dwóch delegatów z 21 Kół związkowych przy Komendach Miejskich i Powiatowych województwa. Obrady otworzył Prezes związku wojewódzkiego kol. Stanisław Gajda i po powitaniu zebranych i przybyłych gości z zaprzyjaźnionych związków: żołnierzy WP i Policji oraz Z-cę Komandanta Wojewódzkiego st. bryg. Petrykowskiego zaproponował na przewodnictwo obradom kol. Romana Petryniaka. Powołano komisje : wyborczą, mandatową oraz uchwał i wniosków. Sprawozdanie Zarządu wojewódzkiego za okres kadencji czteroletniej przedstawił Prezes kol. Stanisław Gajda. Sprawozdanie finansowe przedstawiła kol. Nycz Teresa. Następnie Wojewódzka Komisja Rewizyjna po przedstawieniu swojego sprawozdania zaproponowała udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, co zostało przyjęte jednomyślnie.

W dyskusji w której zabierali głos : kol.kol. Mróz Zbigniew z Dębicy, Szczur Emil- z Przemyśla, Włodzimierz Rzonca z Jasła, Leń Władysław z Brzozowa, Lewandowski Antoni z Tarnobrzegu. W dyskusji w szczególności wyróżnił się problem braku dostatecznego zainteresowania losem i problemami emerytów, stworzenie barier biurokratycznych na uzyskanie pomocy w zakresie wycieczek, zbiorowych biletów na imprezy, bonów i pomocy przedświątecznej, na zorganizowanie spotkań emerytów i rencistów. Brak jest jednoznacznych i jednolitych uwarunkowań prawnych, aby Koła i związki emerytów mogły prawidłowo działać i przyciągać do swoich szeregów tych , którzy opuścili służbę w pożarnictwie. Brak jest w szczególności regulaminu o pomocy socjalnej dla emerytów. Poszczególne komisje przedstawiały swoje wypracowane sprawozdania, dokonano wyboru nowego zarządu. Nowym Prezesem Zarządu Wojewódzkiego ZW ZEiRPoż. RP został kol. Tadeusz Cyrek, wiceprezesami: kol. kol.Stanisław Gajda

i Roman Petryniak. Wybrana została 3 osobowa Wojewódzka Komisja Rewizyjna oraz delegaci na Zjazd Krajowy Związku, który się odbędzie w dniach 7-9 czerwca w Częstochowie.

Uczestnicy zjazdu wykonali sobie wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Informacje sporządził i zdjęcia wykonał Włodzimierz Rzońca

Poniżej podajemy link do dziennika Nowiny 24 zawierający informację o WZD w Rzeszowie.

http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110327/REGION00/127964017

 

 

 
Spotkanie w woj. podkarpackim.

Ze strony internetowej ZZNSZZ Policjantów woj. podkarpackiego.

W dniu 19 lutego.2010r w Hadlach Szklarskich odbyło się spotkanie przedstawicieli Związków Zawodowych Służb Mundurowych i Stowarzyszeń Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych woj. podkarpackiego.
W trakcie spotkania przyjęto następujące stanowisko:
1. Cyklicznie, nie rzadziej niż raz w kwartale, będą organizowane spotkania robocze organizacji biorących udział w spotkaniu na które będą również zapraszane pozostałe organizacje związkowe działające w służbach mundurowych,
2. Wzajemne wspieranie organizowanych akcji protestacyjnych,
3. Wzajemne wspieranie inicjatyw obywatelskich promujących służby mundurowe,
4. Wspólne opiniowanie przedstawionych aktów prawnych,

Uczestnicy spotkania negatywnie ocenili wypowiedzi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dot. proponowanych zmian w założeniach do Ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych ukazującej się z mediach.
Uznano za niewłaściwe wcześniejsze przedstawienie założeń w mediach, przed złożeniem ich do konsultacji ze stroną związkową.


Podpisali:
- Sławomir ZAJĄC – Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. podkarpackiego
- Leszek PELC - Regionalna Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” woj. podkarpackiego,
- Dariusz JAŚKOWSKI – Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej w Rzeszowie
- Wiktor KOWAL – Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Rzeszowie,
- Zdzisław STACHURA – Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego,
- Roman PETRYNIAK – Zarząd Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa R.P w Rzeszowie,
- Grzegorz PSZENICZNY - Zarząd Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa R.P w Rzeszowie,
- Mieczysław FLORCZAK – Zarząd Terenowy Emerytów i Rencistów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policji w Krośnie ZZ