Strona Główna Prawo STATUT ZEiRP RP
STATUT ZEiRP RP

 

STATUT
ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Stowarzyszenie pod nazwą "Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa
Rzeczypospolitej Polskiej", zwany dalej Związkiem, jest niezależną
i samodzielną organizacją posiadającą osobowość prawną.
2. Osobowość prawną posiadają: Zarząd Główny, a także
zarządy wojewódzkie i koła Związku za zgodą Zarządu Głównego.
3. Zarząd Główny, Zarządy Wojewódzkie i Koła Związku na
zewnątrz reprezentują:p
rezes i dwóch członków zarządu. § 2 1. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar
Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Warszawa.
2. Związek działa na postawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. -
prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. nr 79, poz. 835 -
jednolity tekst ze zmianami).
§ 3 1. Związek ma prawo używać pieczęci, odznak i znaków oraz
posiadać własny sztandar.
2. Wzory sztandarów i odznak ustala Zarząd Główny Związku.
ważne mandaty, członkowie władz naczelnych związku
oraz zaproszeni goście.
§ 4
Związek może podejmować i prowadzić działalność gospodarcza, 
z której dochód przeznaczony jest na realizację jego zadań statutowych.
Zakres tej działalności określa Zarząd Główny. § 5 1. Związek może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji
o takim samym profilu. 2. Związek może wchodzić w skład krajowych federacji i innych związków
emerytów i rencistów. 3. Związek (Zarząd Główny i zarządy wojewódzkie) może ubiegać się o status
organizacji pożytku publicznego. § 6 Działalność Związku oparta jest na pracy społecznej jego członków. Rodzaje
i zakres działalności określonej w § 4 mogą wymagać etatowego zatrudnienia
członka Związku lub osób posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe. ROZDZIAŁ II CELE I FORMY DZIAŁANIA § 7 Celem Związku jest: 1) zrzeszanie emerytów i rencistów byłych członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa,
funkcjonariuszy pożarnictwa, pracowników Państwowej Straży Pożarnej oraz pracowników
cywilnych jednostek ochrony przeciwpożarowej i wdów (wdowców) po strażakach -
zwanych dalej członkami Związku, 2) ochrona interesów emerytów i rencistów z tytułu uprzedniej służby lub pracy,
uprawnień socjalno-bytowych, zdrowotnych i kulturalnych oraz sprawowanie
w tym zakresie kontroli społecznej, 3) organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji, 4) pielęgnowanie - utrwalanie bogatych tradycji zawodowych związanych
z humanitarną służbą pożarniczą, 5) czuwanie nad sprawiedliwa oceną dorobku pokoleń pożarników polskich oraz
obroną honoru, godności i czci jej funkcjonariuszy, 6) wyrażanie opinii wobec problemów ochrony przeciwpożarowej oraz
w innych sprawach publicznych, 7) pogłębianie zrodzonego i ukształtowanego w wyniku służby koleżeństwa
oraz zapewnienie członkom Związku uczestnictwa w życiu społecznym i publicznym, 8) umacnianie więzi emerytów i rencistów z czynnymi zawodowo strażakami
Państwowej Straży Pożarnej i członkami ochotniczych straży pożarnych, 9) reprezentowanie emerytów i rencistów wobec organów władzy, administracji
państwowej i samorządowej, a w szczególności Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz komendantów Państwowej Straży Pożarnej - we wszystkich sprawach, a szczególnie
socjalno - bytowych i podziału środków funduszu socjalnego na ten cel. § 8 Związek realizuje swoje cele przede wszystkim przez: 1) pozyskiwanie środków i funduszy na cele organizacyjne i socjalno - bytowe, 2) organizowanie imprez okolicznościowych związanych z tradycjami pożarniczymi,
a także rekreacyjno - wypoczynkowych i kulturalnych, 3) wspieranie doświadczeniem i wiedzą społecznej działalności strażactwa ochotniczego, 4) współdziałanie z komendami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej,
związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi, 5) podejmowanie interwencji we wszystkich sprawach nurtujących nasze środowisko, 6) nawiązywanie kontaktów i współpracy ze stowarzyszeniami, związkami
i innymi organizacjami w kraju i za granicą, 7) odbywanie okresowych zebrań członków koła i władz Związku, 8) tworzenie zespołów redakcyjnych przy jednostkach organizacyjnych Związku,
które opracowują biuletyny informacyjne dla potrzeb wewnętrznych Związku
i prowadzą działalność kronikarską i wydawniczą, 9) podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów i zadań statutowych. ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI § 9 Członkowie Związku dzielą się na: 1) zwyczajnych, 2) wspierających. 3) honorowych. § 10 1. Członkiem zwyczajnym Związku mogą zostać byli członkowie
Korpusu Technicznego Pożarnictwa, funkcjonariusze pożarnictwa,
strażacy Państwowej Straży Pożarnej i pracownicy cywilni
jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz wdowy (wdowcy) po zmarłych strażakach. 2. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna. 3. Członkiem honorowym mogą być osoby fizyczne lub prawne szczególnie
zasłużone dla Związku. 4. W uznaniu zasług prezesów zarządów Związku wszystkich szczebli mogą być
im przyznane tytuły honorowych prezesów. Uchwały o nadaniu tych tytułów podejmują:
Zjazd Krajowy, zjazdy wojewódzkie i walne zebrania kół. 5. Członkom honorowym Związku przysługuje prawo uczestniczenia z głosem doradczym
w posiedzeniach gremium, które występuje o nadanie im tego tytułu jak i prawo brania
udziału w organizowanych przez to gremium uroczystościach i imprezach. § 11 1. Członków zwyczajnych przyjmują zarządy kół po złożeniu pisemnej deklaracji. 2. Członków wspierających przyjmują zarządy kół. 3. Godność członka honorowego nadaje Zarząd Główny na wniosek zarządu wojewódzkiego
lub z własnej inicjatywy. 4. Członkiem Związku nie może zostać osoba, która została ze służby (pracy) wydalona
dyscyplinarnie lub zwolniona na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na karę
pozbawienia wolności. 5. Od uchwały zarządu koła w sprawie nieprzyjęcia w poczet członków Związku przysługuje
prawo odwołania do Zarządu Wojewódzkiego. 6. Zarząd Wojewódzki rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ust. 5 i zawiadamia
zainteresowanego o swojej decyzji, która jest ostateczna. § 12 1. Utrata praw członkowskich następuje przez: 1) wystąpienie - zrezygnowanie z przynależności, 2) skreślenie z listy członków - dokonanego uchwałą zarządu koła z powodu zalegania
z opłatą składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy
lub nie- uczestniczenie w zebraniach koła przez ten sam okres bez uzasadnionej przyczyny, 3) wydalenie ze Związku na podstawie uchwały zarządu koła, zatwierdzonej przez zebranie
członków koła, co może nastąpić za: a) naruszenie postanowień statutu, b) nieprzestrzeganie uchwał władz Związku, c) stwierdzenie postawy nie licującej z godnością członka Związku 2. Tryb odwoławczy: 1. od uchwały dotyczącej skreślenia lub wydalenia ze Związku przysługuje zainteresowanemu
odwołanie do właściwego zarządu wojewódzkiego w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o skreśleniu lub wydaleniu, 2. zarząd wojewódzki rozpatruje odwołanie w ciągu 3 miesięcy od jego otrzymania.
Uchwała - decyzja zarządu wojewódzkiego jest ostateczna. 3. Skreślenie z listy członków bądź wydalenie ze Związku członka piastującego
z wyboru funkcję we władzach Związku, wymaga zgody tych władz. § 13 1. Członkowie zwyczajni Związku maja prawo: 1) wybierać i być wybieranymi do wszystkich władz Związku, 2) uczestniczyć w zebraniach macierzystego koła, z głosem decydującym, 3) brać udział w zebraniach i posiedzeniach władz Związku, w czasie których
podejmowane są decyzje ich dotyczące, 4) uzyskiwać bieżące informacje o decyzjach i uchwałach oraz działalności
władz Związku wszystkich szczebli, 5) wysuwać postulaty i wnioski wobec wszystkich władz Związku, oceniać
i poddawać krytyce działalność wszystkich władz Związku i poszczególnych członków, 6) odwoływać się do wszystkich władz Związku, 7) korzystać z pomocy prawnej, socjalno - bytowej i urządzeń stanowiących
własność Związku, 8) nosić odznakę organizacyjną Związku, 9) reprezentować Związek na zewnątrz z upoważnienia jego władz. 2. Członkowie Związku są zobowiązani: 1) stosować się do postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał
i zarządzeń władz Związku, 2) brać aktywny udział w działalności Związku, propagować jego cele i zadania, 3) upowszechniać w swoim otoczeniu zasady bezpieczeństwa pożarowego oraz pomagać
strażakom ochotnikom w realizacji ich społecznych zadań i obowiązków, 4) dbać o dobre imię Związku i jego członków, 5) przestrzegać zasad współżycia koleżeńskiego oraz dbać o właściwą
postawę etyczno - moralną, 6) opłacać regularnie składkę członkowską, 7) zarząd koła może zwolnić członka z opłaty składek. ROZDZIAŁ IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZWIĄZKU § 14 1. Organizacja Związku obejmuje: a) władze naczelne, b) władze wojewódzkie, c) koła jako podstawowe jednostki Związku. 2. Władze wojewódzkie obejmują swoim zakresem działania teren województwa. 3. Koła działają na ustalonym przez odpowiednie władze Związku obszarze i za zgodą
Zarządu Głównego mogą w uzasadnionych przypadkach spełnia funkcję zarządu wojewódzkiego. 4. Zarząd Główny lub zarządy wojewódzkie powołują w miarę potrzeb komisje problemowe
o charakterze opiniodawczo - wykonawczym. 5. Uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, jeżeli statut nie przewiduje innych zasad.
Przy braku przewidzianej liczby członków (delegatów) zebranie członków
i Zjazd delegatów odbywają
się w drugim terminie, z góry ustalonym i zapowiedzianym przez zarząd właściwego
szczebla Związku. Powzięte wtedy uchwały są prawomocne bez względu na liczbę
obecnych - uprawnionych do głosowania. 6. Wybory do wszystkich władz Związku odbywają się w drodze tajnego głosowania.
Wybory mogą być przeprowadzone jawnie na podstawie uchwały zjazdu lub zebrania. 7. Zarządy lub komisje rewizyjne wszystkich stopni mogą w czasie trwania kadencji
dokooptować członków na miejsca wakujące w łącznej liczbie nie przekraczającej
1/3 składu pochodzącego z wyboru. 8. Kadencja wszystkich władz Związku trwa cztery lata. 9. Mandaty wybranych delegatów na Zjazd Krajowy i zjazdy wojewódzkie są ważne
przez cały okres kadencji władz. 10. Członkowie komisji rewizyjnych nie mogą być jednocześnie członkami władz tego
samego szczebla bądź etatowymi pracownikami Związku. ROZDZIAŁ V NACZELNE WŁADZE ZWIĄZKU § 15 Władzami naczelnymi Związku są: 1) Krajowy Zjazd Delegatów, 2) Zarząd Główny, 3) Główna Komisja Rewizyjna. A. Krajowy Zjazd Delegatów § 16 1. Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Związku.
Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny. 2. Termin Krajowego Zjazdu ustala Zarząd Główny, który zawiadamia o tym delegatów i zarządy wojewódzkie, podając miejsce i porządek obrad na 30 dni przed zapowiadanym terminem. 3. W Krajowym Zjeździe udział biorą: a) z głosem decydującym - delegaci wybrani na wojewódzkich zjazdach delegatów
w liczbie ustalonej przez Zarząd Główny, b) z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym - członkowie władz naczelnych,
prezesi zarządów wojewódzkich nie będący delegatami oraz osoby zaproszone
na Zjazd spośród członków Związku, c) z głosem doradczym - zaproszeni goście nie będący członkami Związku. § 17 Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów: 1) z inicjatywy własnej, 2) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, 3) na pisemny wniosek co najmniej ? liczby zarządów wojewódzkich Związku. § 18 1. Zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów powinno nastąpić
w terminie 60 dni od daty zgłoszenia wniosku. 2. W Nadzwyczajnym Zjeździe delegatów biorą udział delegaci posiadający ważne mandaty,
członkowie władz naczelnych związku oraz zaproszeni goście.
§ 19 Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:
1) uchwalanie programu działania Związku,
2) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
4) uchwalanie zmian w statucie,
5) wybór Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
6) uchylanie uchwał zjazdów wojewódzkich sprzecznych z obowiązującym prawem
i statutem,
7) udzielanie Zarządowi Głównemu pełnomocnictw w sprawach należących do
kompetencji Zjazdu Krajowego Delegatów,

8) decydowanie o rozwiązaniu Związku,
9) decydowanie o innych sprawach wniesionych przez Zarząd Główny
i delegatów pod obrady Krajowego Zjazdu Delegatów,

10) Uchwalanie regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej.

B. ZARZĄD GŁÓWNY
§ 20
1. Zarząd Główny jest naczelną władzą Związku i w okresie między
Krajowymi Zjazdami Delegatów kieruje całokształtem jego działalności.

2. Zarząd Głównych składa się z 15 - 25 członków. Liczbę członków ustala
każdorazowo w drodze uchwały Krajowy Zjazd Delegatów.


§ 21 Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
1) uchwalanie planów działania Związku na podstawie uchwały programowej
przyjętej przez Krajowy Zjazd Delegatów,

2) ustalanie zasad gospodarki finansowej i uchwalanie budżetu Związku,
3) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz zasad
podziału środków finansowych
tego tytułu pomiędzy koła,
zarządy wojewódzkie i Zarząd Główny,

4) powoływanie stałych lub niestałych komisji problemowych,

5) zwoływanie Krajowych Zjazdów Delegatów i ustalanie zasad wyboru
delegatów na Zjazd oraz przygotowanie projektu porządku obrad i regulaminu Zjazdu,

6) zawieszenie wykonywania uchwał zjazdów wojewódzkich sprzecznych z prawem i statutem,

7) uchylanie uchwał zarządów wojewódzkich sprzecznych z prawem i statutem,

8) podejmowanie uchwał w sprawach powoływania i rozwiązywania zarządów wojewódzkich Związku,

9) podejmowanie uchwał w sprawach nabywania, zbywania lub obciążania
majątku ruchomego Związku,

10) decydowanie o sprawach współpracy ze stowarzyszeniami,
związkami i innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,

11) decydowanie o przystąpieniu do federacji z innymi stowarzyszeniami emerytów i rencistów w kraju,

12) nadawanie godności członka honorowego Związku,
13) nadawanie sztandarów, odznak i wyróżnień,

14) uchwalanie regulaminów pracy dla ogniw Związku.

§ 22
Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się stosownie do potrzeb,
jednak nie rzadziej niż raz w roku.


§ 23
Zarząd Główny wybiera ze swego grona Prezydium w składzie
do 11 osób w tym: prezesa + 1- 3 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.


§ 24
Prezydium Zarządu Głównego działa w imieniu Zarządu Głównego
w okresach między plenarnymi posiedzeniami, a do jego działania należy w szczególności:

1) realizowanie na bieżąco uchwał Zarządu Głównego,
2) gospodarowanie funduszami i zarządzanie majątkiem Związku,

3) zawieszanie uchwał zarządów wojewódzkich sprzecznych z prawem,statutem i regulaminami,

4) inspirowanie działalności zarządów wojewódzkich i udzielanie im pomocy,
5) bieżąca współpraca ze stowarzyszeniami, związkami
i innymi organizacjami,
6) składanie sprawozdań na posiedzeniach Zarządu Głównego,
7) wykonywanie innych czynności zleconych przez Zarząd Główny.


§ 25
Członkowie Zarządu i jego Prezydium mają obowiązek uczestniczenia
w zebraniach macierzystych kół i posiedzeniach
zarządów wojewódzkich na terenie których zamieszkują.


C. GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

§ 26 1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli
wewnętrznej Związku.

2. Główna komisja Rewizyjna składa się z 5 - 7 członków,
a w jej skład nie mogą być wybierani członkowie Zarządu Głównego.
Liczbę członków Głównej Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo w drodze uchwały
Krajowy Zjazd Delegatów.

3. Komisja ze swego grona wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§ 27
Do zakresu działania Głównej komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie co najmniej raz na dwa lata całokształtu działalności
statutowej i gospodarki finansowej Zarządu Głównego oraz wydawanie zaleceń pokontrolnych,

2) nadzór nad działalnością komisji rewizyjnych niższych szczebli,

3) składanie sprawozdań na Krajowym Zjeździe Delegatów wraz z oceną
całokształtu działalności i przedstawianie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu,

4) uczestnictwo przedstawiciela komisji Rewizyjnej
w posiedzeniach Zarządu Głównego i jego prezydium,

5) sporządzanie wniosku o zwołanie nadzwyczajnego
Krajowego Zjazdu Delegatów lub posiedzenia Zarządu Głównego w przypadku stwierdzenia niezgodnych
z prawem lub statutem działań jednostek organizacyjnych związku.


ROZDZIAŁ VI
WŁADZE WOJEWÓDZKIE ZWIĄZKU
§ 28 Władzami wojewódzkimi Związku są:
1) wojewódzki zjazd delegatów,
2) zarząd wojewódzki Związku,

3) wojewódzka komisja rewizyjna.


A. Wojewódzki Zjazd Delegatów

§ 29
1. Wojewódzki zjazd delegatów jest najwyższą władzą Związku na terenie województwa.
2. W wojewódzkim zjeździe delegatów udział biorą:

1) z głosem decydującym - wybrani na walnych zebraniach
kół delegaci w liczbie ustalonej przez zarząd wojewódzki,

2) z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym - członkowie
władz Związku i prezesi poszczególnych kół o ile nie są delegatami
oraz osoby zaproszone na zjazd spośród członków Związku.

3. Wojewódzki zjazd delegatów może być zwyczajny i nadzwyczajny.

4. Zwyczajny wojewódzki zjazd delegatów odbywa się co cztery lata.

5. Nadzwyczajny wojewódzki zjazd delegatów zwoływany jest przez zarząd wojewódzki:

1) z inicjatyw własnej zarządu wojewódzkiego,

2) na podstawie uchwały Zarządu Głównego,
3) na żądanie wojewódzkiej komisji rewizyjnej,

4) na żądanie 1/3 ogólnej liczby zarządów kół działających na terenie
województwa wyrażonej w formie uchwały.


§ 30
Do właściwości wojewódzkiego zjazdu delegatów należy:
1) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności
zarządu wojewódzkiego i wojewódzkiej komisji rewizyjnej,

2) ustalanie programów działania,

3) udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi wojewódzkiemu,
4) wybór członków zarządu wojewódzkiego i wojewódzkiej komisji rewizyjnej,

5) wybór delegatów na Krajowy Zjazd,

6) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu zarządu wojewódzkiego i przekazaniu jego majątku i funduszy,

7) podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji wojewódzkiego zjazdu delegatów.


B. Zarząd Wojewódzki

§ 31
1. Zarząd wojewódzki składa się z 7 do 21 członków.
Liczbę członków Zarządu Wojewódzkiego ustala każdorazowo w drodze
uchwały Wojewódzki Zjazd Delegatów.

2. Zarząd Wojewódzki wybiera spośród siebie: Prezesa,
1 - 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

3. Wojewódzki zjazd delegatów może ustalić oddzielny wybór na
funkcję prezesa zarządu wojewódzkiego.

4. Zarząd wojewódzki odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeb,
jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku.

5. Zarząd wojewódzki kieruje całokształtem działalności
Związku na terenie województwa w okresie między zjazdami i odpowiada
za swoją pracę i działalność przed wojewódzkim zjazdem delegatów i Zarządem Głównym Związku.


§ 32
Do zakresu działania zarządu wojewódzkiego należy:
1) wykonywanie uchwał wojewódzkiego zjazdu delegatów i władz Związku oraz zaleceń komisji rewizyjnej,

2) opracowywanie planów działania,

3) powoływanie i rozwiązywanie kół,
4) uchwalanie regulaminów pracy,

5) ustalanie zasad wyboru delegatów i zwoływanie zwyczajnych
i nadzwyczajnych wojewódzkich zjazdów,

6) zarządzanie funduszami i majątkiem zarządu wojewódzkiego,

7) rozpatrywanie odwołań, a także zawieszanie i uchylanie uchwał
kół sprzecznych z prawem i statutem,

8) bieżąca współpraca ze stowarzyszeniami, związkami i innymi organizacjami,

9) podejmowanie uchwał w zakresie innych spraw dotyczących działalności
Związku na terenie województwa.


§ 33
Prezes, wiceprezesi, sekretarz, skarbnik oraz dwóch członków
zarządu tworzą prezydium zarządu wojewódzkiego.


§ 34
Prezydium działania w imieniu zarządu wojewódzkiego
w okresie między jego posiedzeniami.


§ 35
Do zakresu działania prezydium zarządu wojewódzkiego należy:
1) realizowanie na bieżąco uchwał zarządu wojewódzkiego,

2) gospodarowanie funduszami i majątkiem zarządu wojewódzkiego,

3) zawieszanie uchwał zarządów kół sprzecznych z prawem i statutem,

4) inspirowanie działalności zarządów kół oraz udzielanie im pomocy w rozwiązywaniu ich problemów,

5) współdziałanie ze związkami zawodowymi i organizacjami społecznymi działającymi
w jednostkach ochrony przeciwpożarowej,
6) przygotowywanie materiałów i projektów uchwał na posiedzenia zarządu wojewódzkiego,

7) składanie sprawozdań na posiedzeniach zarządu wojewódzkiego,
8) wykonywanie innych czynności zleconych przez zarząd wojewódzki.


§ 36
Posiedzenia prezydium zarządu wojewódzkiego odbywają się w miarę
potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w kwartale i są zwoływane
przez prezesa zarządu wojewódzkiego.


§ 37
Członkowie zarządu wojewódzkiego i jego prezydium mają obowiązek
uczestniczenia w zebraniach kół macierzystych i ich zarządów, na terenie których zamieszkują.


C Wojewódzka komisja rewizyjna

§ 38 1. Wojewódzka komisja rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej
całokształtu działalności Związku na terenie województwa.

2. Wojewódzka komisja rewizyjna składa się z 3 - 7 członków.

3. Wojewódzka komisja rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego i sekretarza.

4. Członkowie wojewódzkiej komisji rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach
zarządu wojewódzkiego, a także w zebraniach kół i ich zarządów.


§ 39
Do zakresu działania wojewódzkiej komisji rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie co najmniej raz na dwa lata całokształtu działalności
Związku na terenie województwa oraz prowadzenie bieżącej kontroli pracy zarządu wojewódzkiego,

2) wydawanie zaleceń pokontrolnych i zgłaszanie swoich wniosków zarządowi wojewódzkiemu,

3) składanie sprawozdań ze swojej działalności i wyników kontroli,

4) nadzór nad działalnością komisji rewizyjnej kół,
5) występowanie z żądaniem zwołania nadzwyczajnego wojewódzkiego zjazdu delegatów,
a także wnioskowanie o odbycie posiedzenia zarządu wojewódzkiego.


ROZDZIAŁ VII
KOŁA ZWIĄZKU
§ 40
Koła są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Związku,
działającymi przy jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Do tworzenia koła wymagana jest co najmniej liczba 7 członków założycieli.

§ 41
Władzami koła są:
1) walne zebranie,
2) zarząd koła,
3) komisja rewizyjna koła.

A. Walne zebranie koła

§ 42
1. Najwyższą władzą koła jest walne zebranie koła, które ma charakter zebrania
sprawozdawczo - wyborczego.
Może ono być: zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zwyczajne walne zebranie koła zwoływane jest co cztery lata.
3. Nadzwyczajne walne zebranie koła zwoływane jest na wniosek komisji rewizyjnej koła
lub na wniosek 1/3 liczby członków koła oraz na żądanie zarządu wojewódzkiego lub wojewódzkiej
komisji rewizyjnej.

4. Zwoływanie nadzwyczajnego walnego zebrania koła powinno nastąpić
w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania.

5. Walne zebranie koła jest prawomocne w przypadku obecności
w pierwszym terminie co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania,
a w drugim terminie podanym w zawiadomieniu, bez względu na liczbę uprawnionych.

6. W walnym zebraniu koła udział biorą:
1) z głosem stanowiącym- wszyscy członkowie,
2) z głosem doradczym - przedstawiciele wyższych władz Związku, członkowie wspierający
oraz osoby zaproszone.


§ 43
Do właściwości walnego zebrania koła należy:
1) ustalanie zadań dla zarządu koła,

2) rozpatrywanie sprawozdań zarządu koła,

3) uchwalanie absolutorium ustępującemu zarządowi koła,

4) wybór zarządu,
5) wybór delegatów na wojewódzki zjazd,
6) podejmowanie uchwał w prawach skreślenia z listy członków lub wydalenia ze Związku,
7) uchwalanie wyższych składek członkowskich od ustalonych przez Zarząd Główny,
z przeznaczeniem uzyskanej kwoty na potrzeby statutowe koła,

8) rozpatrywanie wszystkich spraw wniesionych przez członków koła i wyższe władze Związku,

9) w kołach liczących co najmniej 15 członków do właściwości walnego zebrania koła należy również:

a) dokonywanie wyboru komisji rewizyjnej koła,
b) rozpatrywanie wniosków komisji rewizyjnej koła.


B. Zarząd Koła

§ 44 1. Zarząd koła kieruje działalnością koła zgodnie z postanowieniami statutu,
uchwałami i wytycznymi władz nadrzędnych Związku oraz uchwałami walnego zebrania koła.

2. W zależności od wielkości koła zarząd składa się z 3-7 członków.
Liczbę członków zarządu ustala każdorazowo w drodze uchwały walne zebranie koła.

3. Zarząd koła wybiera spośród siebie prezesa, wiceprezesa,
sekretarza i skarbnika.
W kołach o liczbie do 10 członków - tylko prezesa, sekretarza
i skarbnika, którzy wykonują wszystkie zadania należące do kompetencji zarządu koła.

4. Posiedzenia zarządu koła odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.


§ 45
Do zakresu działania zarządu koła należy:
1) opracowywanie planów pracy zarządu i kierowanie pracami koła,
2) gospodarowanie funduszami koła,
3) realizowanie uchwał walnego zebrania koła i zaleceń władz nadrzędnych Związku,

4) składanie na walnym zebraniu sprawozdań,
5) wyrażanie opinii i stanowisk w sprawach związkowych,
6) podejmowanie decyzji w sprawach przyjęć do koła oraz skreśleń z listy członków lub wydaleń ze Związku,
7) organizowanie pomocy wzajemnej,

8) opiniowanie wniosków o przyznanie zapomóg z funduszu socjalnego,
9) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących realizacji statutowych zadań,

10) organizowanie zebrań członków koła nie rzadziej niż raz do roku.


C. Komisja rewizyjne koła.

§ 46 1. Komisja składa się z 3 osób, które wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
2. Komisja rewizyjna koła jest organem kontroli wewnętrznej koła.

3. Członkowie komisji rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach zarządu koła.


§ 47
Do zakresu działania komisji rewizyjnej koła należy:
1) przeprowadzanie okresowych kontroli całokształtu działalności koła i zarządu,

2) składanie sprawozdań na walnym zebraniu koła,

3) wydawanie zaleceń pokontrolnych i składanie wniosków,

4) występowanie z żądaniem zwołania walnego zebrania koła
lub posiedzenia zarządu w przypadkach uzasadnionych.


ROZDZIAŁ VIII
MAJĄTEK I FUNDUSZE ZWIĄZKU
§ 48
Majątek i fundusze Związku składają się:
1) ze składek członkowskich,

2) z wpływów z działalności gospodarczej,

3) z darowizn i zapisów,

4) z wpływów z majątku rzeczowego i nieruchomości .

§ 49
1. Zasady gospodarki finansowej ustala Zarząd Główny.
2. Do nabywania i zbywania praw majątkowych oraz zaciągania
zobowiązań w imieniu Związku upoważniony jest Zarząd Główny.

3. Te same uprawnienia mają zarządy wojewódzkie oraz zarządy
kół Związku w stosunku do majątku i funduszy będących w ich władaniu.

4. Do podpisywania dokumentów pociągających za sobą skutki finansowe wymagane
są podpisy prezesa i skarbnika danej jednostki organizacyjnej, względnie dwóch innych
upoważnionych członków tych zarządów.


ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 50
1. Zmianę statutu Związku uchwala Krajowy Zjazd Delegatów
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Związku i przeznaczenia
jego majątku i funduszy podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów
większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

TUTAJ pobierzesz statut w wersji PDF

STATUT w wersji PDF