Strona Główna Prawo PROTOKÓŁ SĄDU APELACYJNEGO
PROTOKÓŁ SĄDU APELACYJNEGO

Sygn. akt III AUa 528/09

 

 

 

WYCIĄG Z PROTOKÓŁU ROZPRAWY APELACYJNEJ

 

Dnia 30 października 2009 r.

 

Sąd Apelacyjny – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie III Wydział w składzie:

Przewodniczący: SA Witold Okniński

Sędziowie: SA Grażyna Bobrowska

SA Magdalena Kostro-Wesołowska (spr.)

Protokolant: Aneta Wąsowicz

na posiedzeniu jawnym rozpoznał sprawę z wniosku Jana B.

przeciwko Wojskowemu Biuru Emerytalnemu w Warszawie o wysokość świadczenia i wypłatę odsetek

na skutek apelacji wniesionej przez Jana B.

od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie

z dnia 15 kwietnia 2009 r. sygn. akt XIV U 267/09

 

Posiedzenie rozpoczęto o godzinie: 10.05

Sąd postanowił:

 

1. przedstawić w trybie art. 390 § 1 k.p.c. do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu

następujące zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości:

Czy dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie z odwołania od decyzji Wojskowego Biura Emerytalnego odmawiającej, na podstawie art. 31, art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 8, poz. 66 ze zm.) w związku z art. 156 Kodeksu postępowania administracyjnego, wydania decyzji o stwierdzeniu nieważności decyzji Wojskowego Biura Emerytalnego podjętych po 1 stycznia 1999 r.”;

2. odroczyć rozpoznanie sprawy.

 

Posiedzenie zakończono o godzinie: 10.45

 

Protokolant Przewodniczący