Strona Główna Uchwały Zarządu Głównego
Uchwała ZG i apel do członków związku

skanuj0008skanuj00091

 

 
Uchwały ZG ZEiRPoż. RP
Uwaga - uchwała nie autoryzowana

UCHWAŁA
Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w sprawie prowadzenia sporów sądowych o przywrócenie uprawnień emerytalnych do waloryzacji świadczeń według wskaźnika płacowego byłym strażakom zgodnie z art. 6 policyjnej ustawy emerytalnej z 1994 r. podjęta na plenarnym posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2009 r. w Szczecinie.

Zarząd Główny uznaje, że zmiana zasad waloryzacji świadczeń emerytalnych z korzystniejszej płacowej, na mniej korzystną - cenową wprowadzona ustawą z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie dotyczy byłych funkcjonariuszy, którzy takie świadczenie już pobierali, przed wejściem w życie w/w ustawy tj. przed dniem stycznia 1999 r. na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18.02.1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Ochrony Urzędu Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Indywidualne roszczenia w tej sprawie w formie w formie wniosków do Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA i wystąpienie z pozwami w stosunku do tego organu do Sądu Pracy w Warszawie, Zarząd Główny uznaje za w pełni uzasadnione.

Postępowania w tej sprawie mogą być prowadzone z pełną świadomością ponoszenia indywidualnych kosztów procesowych w wysokości orzeczonej przez sąd.

Licząc się z niekorzystnymi dla poszczególnych wnioskodawców orzeczeniami Sądu Pracy i ze wzrostem kosztów w dalszym postępowaniu Zarząd Główny postanawia zapewnić odpłatną obsługę prawną dla wytypowanych reprezentatywnie trzech osób emerytów - świadczeniobiorców z przed 1.01.1999 r. i doprowadzić w postępowaniu odwoławczo-kasacyjnym do złożenia skargi w ich indywidualnych sprawach do Trybunału Europejskiego w Strassburgu.

Zarząd uznaje, że te proceduralne działania, z jednej strony ograniczą koszty tym wszystkim, którzy podjęli postępowanie sądowe w tej sprawie, zaś z drugiej - stanowić będzie pełną i kompleksową ocenę zasadności naszych przedmiotowych roszczeń, tworząc korzystny precedens prawny, przy pozytywnym rozstrzygnięciu przez Trybunał skarg trzech przedstawicieli naszego emeryckiego środowiska.

Uchwała nie autoryzowana
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>