Strona Główna Opolskie Posiedzenie ZW w Opolu
Posiedzenie ZW w Opolu

Dnia 12 marca 2013 roku w świetlicy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej

w Opolu odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego w Opolu, poszerzone o Prezesów Kół.

Po przywitaniu uczestników posiedzenia w tym 2 nowych Prezesów Kół:

-nr 6 w Namysłowie- kol. Adama Lepki

-nr 11 w Opolu /KWPSP Opole/- kol. Ryszarda Sajkowskiego

uczczono chwilą ciszy pamięć zmarłych strażaków z woj. opolskiego oraz Jerzego Górnickiego-

członka ZG z Lublina.

Miłym akcentem było wyróżnienie kol. Emili Florczak – Prezesa Koła nr 2 w Głubczycach

odznaką „Zasłużony dla ZEiRP RP”.

Zarząd Wojewódzki w Opolu :

-złożył sprawozdanie z działalności za 2012 rok -referował Prezes ZW kol. Tadeusz Śliwa,

-złożył sprawozdanie z działalności finansowej -referowała Skarbnik ZW kol. Adela Baron,

-omówił złożone sprawozdania roczne i projekty przygotowanych uchwał- referował Sekretarz

ZW kol. Krzysztof Maślankiewicz

-przedstawił plan działalności na 2013 rok

-wysłuchał krótkiej informacji Prezesów każdego Koła z działalności za 2012 rok

Po sprawozdaniach odbyła się dyskusja:

-kol. Małgorzata Kostrzewska -Wiceprezes Koła nr 11 w Opolu przedstawiła projekt ankiety

skierowanej do członków Koła nr 11 w sprawie spraw socjalnych ,ankiety personalnej do

uzupełnienia na wzór nowej deklaracji członkowskiej,

-kol. Jan Boćwiński przedstawił dotychczasowe zgłoszone zmiany w sprawie Statutu,

-kol. Henryk Stroński przedstawił sprawy: braku współpracy ze związkami zawodowymi,

braku wydania przez ZG „Instrukcji finansowej..” pisemnej w formie broszury, braku szkolenia

Skarbników ZW i Przewodniczących Wojewódzkich Komisji Rewizyjnych w zakresie nowej

„Instrukcji finansowej...”,wstrzymania uchwalenia przygotowanego „Regulaminu Pracy

ZW w Opolu”, wniesienia szeregu zmian w Statucie ZEiRP RP,

-kol. Józef Brzozowski-Prezes koła nr 5 w Krapkowicach omówił i przekazał dla wszystkich

Prezesów Kół „Wniosek o dofinansowanie spotkania integracyjnego ze strony samorządowej”

Podjęto 3 uchwały:

-nr 1-nadania upoważnienia dla Kół działających w woj. opolskim i ZW w Opolu do zakładania

kont bankowych /na podstawie nowej „Instrukcji Finansowej”/,

-nr 2 -przyjęcia „Planu działalności ZW w Opolu na 2013 rok”

-nr 3 -przyjęcia wniosków i uwag do Statutu ZEiRP RP

Zobowiązano także kol. Zygmunta Zalewskiego- Prezesa Koła nr 12 w Oleśnie do wybrania

miejsca na Wojewódzkie Spotkanie Weteranów Służby Pożarniczej woj. opolskiego we

wrześniu 2013 roku.

W załączeniu -Informacja z działalności w 2012 roku-Prezydium ZW w Opolu i ZW w Opolu.

Opracował; Prezes ZW w Opolu

 

Tadeusz Śliwa

 

INFORMACJA ZA 2012 ROK

z działalności ZEiRP RP-Prezydium Zarządu Wojewódzkiego w Opolu oraz

Zarządu Wojewódzkiego w Opolu

 

I. Sprawy organizacyjne

1.Na terenie województwa opolskiego działa 12 Kół Związku,do których na dzień 01.01.2013 roku

należało 509 członków, w tym 84 kobiety /na dzień 01.01.2012 należało 507 członków ,w tym

88 kobiet/.Utrzymaliśmy więc stan przynależności członków Związku,

2.Wszystkie Koła Związku oraz ZW w Opolu są zarejestrowane w starostwie powiatowym,zgodnie

z Ustawą Prawo o Stowarzyszeniach,

3.Zarząd Wojewódzki w Opolu działa w pełnym składzie 16 osób

4.Zarząd Wojewódzki w Opolu odbył 2 posiedzenia z udziałem Prezesów wszystkich Kół

Związku / 20.03.2012 roku i 16.10.2012 roku/ i podjął uchwał,

5.Prezydium ZW w Opolu odbyło 10 posiedzeń z których sporządzono protokoły.

Dyżury członków Prezydium pełnione są w każdy wtorek tygodnia w godz.10.00-13.00 przez

Kol. Adelę Baron, Kol. Krzysztofa Maślankiewicza, Kol. Huberta Burczyka a Prezesa Zw w Opolu w godz.10.00-11.00, W 2012 roku udzielono 10 porad dla członków Związku,

6.Członkowie Związku zostali wyróżnieni w 2012 roku:

  • Medalem Honorowym im.Józefa Tuliszkowskiego - 1 osoba,

  • Medalem „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” - 5 osób,

  • Medalem „Zasłużony dla ZEiRP RP” - 20 osób,

  • Dyplomami KG PSP - 5 osób

7.Wydano 5 legitymacji na zniżkowy przejazd PKP.

 

II. Wykonane działania

1.Członkowie Zarządu Wojewódzkiego w Opolu uczestniczyli we wszystkich spotkaniach

opłatkowych w Kołach Związku w okresie:grudzień 2012- luty 2013.

W niektórych Kołach organizowane są zebrania członków Koła a po zebraniu odbywa się

spotkanie opłatkowe np. Brzeg, Namysłów, Nysa, Olesno,

2.Członkowie Związku uczestniczyli w dniu 19 stycznia 2012 roku w uroczystych obchodach

90-tej rocznicy urodzin płk poż. w st. spocz. Zdzisława Filingiera -nestora opolskiego pożarnictwa,

3.Kol. Krzysztof Maślankiewicz -Wiceprezes ZG i Sekretarz Zw w Opolu uczestniczył w naradzie

rocznej kadry kierowniczej PSP woj. opolskiego w dniu 10 lutego 2012 roku,

4.Opolski Komendant Wojewódzki PSP w Opolu st.bryg. Karol Stępień, w dniu 8 marca 2012 roku

przekazał pomieszczenie socjalne dla ZW w Opolu i Zarządu Koła nr 11 w Opolu, w którym

urządzono Klub Emeryta.

W miesiącu listopadzie 2012 roku ZW w Opolu przyjął do użytkowania od KWPSP Opole

komputer i drukarkę,

5.Zmarł Kol. Konrad Mientus z Koła nr 8 Opole -twórca Sląskiej Izby Regionalnej w Dańcu.

Pogrzeb odbył się w dniu 12 marca 2012 roku w Dańcu,

6.Delegacja członków Koła nr 7 w Nysie spotkała się w dniu 8 marca 2012 roku z arcybiskupem

Alfonsem Nossolem w Kamieniu Śląskim,

7.Zarządy Kół nr 8 i nr 11 w Opolu zorganizowały uroczystości z okazji Dnia Kobiet,

8.Na odbywających się w kwietniu 2012 roku XI Indywidualnych Mistrzostwach Polski Służb

Mundurowych w szachach w Pokrzywnej woj. opolskie,uczestniczył st.ogn.w st.spocz. Andrzej

Słobodzian z Koła nr 9 w Prudniku,który zajął 6 miejsce w grupie PSP,

9.Podczas obchodów Wojewódzkiego Dnia Strażaka,odbywających sie w dniu 9 maja 2012 roku

przed siedzibą KWPSP Opole ul. Budowlanych 1,odsłonięto tablicę pamiątkową

W HOŁDZIE STRAŻAKOM WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO, KTÓRZY ODDALI

SWE ŻYCIE RATUJĄC ŻYCIE INNYM -STRAŻACY I EMERYCI WOJEWÓDZTWA

OPOLSKIEGO”

Odsłonięcia tablicy dokonali: Stanisław Rakoczy-Wiceminister Spraw Wewnętrznych,

gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz-Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,

nadbryg. Karol Stępień -Opolski Komendant Wojewódzki PSP w Opolu,Ryszard Wilczyński-

Wojewoda Opolski, Andrzej Borowski-Prezes Oddziału Wojewódzkiego ZOSP w Opolu,

Tadeusz Śliwa -Prezes ZEiRP RP-Zarządu Wojewódzkiego w Opolu a poświęcenia dokonał

Andrzej Czaja -Biskup Diecezjalny.

Tablicę ufundowali ze składek członkowie ZEiRP RP województwa opolskiego.

10.Emeryci i renciści uczestniczyli w dniu 13 maja 2012 roku w XVI Pielgrzymce Strażaków

na Górę Świętej Anny. Poczet sztandarowy ZW w Opolu wystawiło Koło nr 5 Krapkowice.

11.We wszystkich Kołach Związku w maju 2012 roku odbywały się spotkania z okazji

Dnia Strażaka.

12.Członkowie Koła nr 11 w Opolu z okazji Dnia Strażaka, w dniach 23-24 maja 2012 roku

zapalili znicze na grobach 58 zmarłych strażaków z Komendy Miejskiej PSP w Opolu

i Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu na cmentarzach w miejscowościach:Opole /3/,

] Ozimek /2/, Górki,Polska Nowa Wieś,Daniec,Zawada,Chmielowice.

Także członkowie Koła nr 7 w Nysie,nr 9 w Prudniku zapalili znicze na grobach zmarłych strażaków.

13.Prezes Koła nr 7 w Nysie Stanisław Kuszła,w dniach 25-26 maja 2012 roku, współorganizował

w konferencji popularno-naukowej „Jahannes Hellmann- ocalić od zapomnienia” oraz

organizował: uroczyste odsłonięcie nagrobka Johannesa Hellmanna w godzinach wieczornych,

paradę sprzętu historycznego pojazdów strażackich,pokazy sprawności sikawek konnych,

koncert symfoniczny „Cztery Pory Roku” Vivaldiego w kościele garnizonowym w Nysie.

14.Zarządy Wojewódzkie: SEiRPolicji w Opolu z siedzibą w Nysie i ZEiRP RP w Opolu

przy współudziale Kół Związku z Krapkowic, zorganizowały w dniu 7 lipca 2012 roku

III Zawody Wędkarskie Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych Pożarnictwa i Policji

w msc. Pietna k/Krapkowic.W zawodach wędkarskich-II miejsce zajął Kol. Eugeniusz Radecki

/Koło nr 5 Krapkowice/ a w zawodach strzeleckich /pistolet + wiatrówka/ -I miejsce zajął Kol. Krzysztof Mazurek /Koło nr 5 Krapkowice/ a III miejsce Kol. Ludwik Weber/Koło nr 8 Opole/.

15.Do Ministra Spraw Wewnętrznych Pana Jacka Cichockiego,wysłano w dniu 31 lipca 2012 roku

wnioski i uwagi do „Projektu nr 1 założeń ustawy o funkcjonowaniu Komisji Lekarskich MSW”

w sprawie zaniechania obniżenia odpisu na fundusz socjalny emerytów i rencistów MSW

z wysokości 0,5% na 0.25%.

Wniosek został przyjęty i rozpatrzony negatywnie przez MSW.

16.Do Przewodniczących 5 central związkowych-Policji,Straży Granicznej,Funkcjonariuszy

i Pracowników Więziennictwa,Strażaków-”Florian” i „Pracowników Pożarnictwa” wysłano

w dniu 7 sierpnia 2012 roku wystąpienie, w sprawie obrony funduszu socjalnego emerytów

i rencistów policyjnych w wysokości 0.5%.

Odpowiedzi żadnej nie otrzymano.

17.Kol. Krzysztof Maślankiewicz i Kol. Tadeusz Śliwa uczestniczyli w dniu 24.08.2012 roku

w uroczystościach z okazji XX rocznicy wielkiego pożaru lasu w Kuźni Raciborskiej.

Wraz z Kol. Romanem Szłapą z ZW w Katowicach ZEiRP RP złożono wiązankę kwiatów

pod symbolicznym pomnikiem poległych strażaków.

18.Kol. Henryk Stroński i Kol. Tadeusz Śliwa opracowali 10 stronicową /ze zdjęciami/

Historię ZEiRP RP na Opolszczyźnie” dla potrzeb KWPSP Opole.

19.Z okazji Ogólnopolskich Zawodów Sportowo-Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn

Pożarniczych OSP,odbywających się w Opolu na stadionie lekkoatletycznym w dniach

31.08.12-02.09.12-wyróżnionych zostało listami pochwalnymi KGPSP trzech emerytów,

zasłużonych dla sportu Ochotniczych Strazy Pożarnych /OSP/ województwa opolskiego.

Na grobie płk poż. w st. spocz. Mieczysława Jańca-zasłużonego dla rozwoju w skali kraju

i województwa sportu pożarniczego i sportu OSP,złożono wiązankę kwiatów i zapalono znicz.

20.Na zaproszenie Prezydium ZW w Opolu, w dniach 07.09.12-08.09.12 uczestniczyła delegacja

Prezydium ZW w Katowicach ZEiRP RP, na czele z Prezesem Jerzym Drozdkiem i Zastępcą

Sląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Jeremim Szczygłowskim.

Zwiedzano Muzeum Pożarnictwa OSP w Strzelcach Opolskich,Muzeum Czynu Powstańczego

w Leśnicy /Góra Św. Anny/.

21.Odbyło się spotkanie Weteranów Służby Pożarniczej Województwa Opolskiego w Malni

k/Krapkowic. W spotkaniu uczestniczyli: 120 emerytów i rencistów,delegacja Prezydium

ZW w Katowicach,starosta powiatu krapkowickiego, nadbryg. Karol Stępień -Opolski

Komendant Wojewódzki PSP w Opolu,st. bryg. Marek Matczak-Zastępca OKW.

22.Zorganizowano wspólnie z ZW w Opolu z/s w Nysie SEiRPolicji- IV Mistrzostwa Województwa Opolskiego Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych w dniu 06.10.2012 roku. Zawody wędkarskie na rzece Odrze a pozostałe konkurencje w gospodarstwie agroturystycznym.

W zawodach wędkarskich wzięły udział 4 drużyny w 5 osobowych składach i uzyskano

wyniki: I m-Związek Żołnierzy Wojska Polskiego;II- m-ZEiRP RP;III- m- Krajowy Związek

Emerytów i Rencistów Służby Więziennej;IV-m-SEiRPolicji.

Indywidualnie: - w zawodach wędkarskich V-m zajął Kol.Piotr Grabowski z Koła nr 10

w Strzelcach Opolskich,

- w darcie /rzutkach do tarczy/ -III-m Kol.Leszek Bobowski /Koło nr 9 Prudnik/,

- w strzelaniu z broni pneumatycznej /pistolet+wiatrówka/ -IIIm Kol. Leszek Bobowski .

23. ZW w Opolu,Zarządy Kół nr 8 i 11 w Opolu przy pomocy Komendy Powiatowej PSP

w Strzelcach Opolskich i Komendy Miejskiej PSP w Opolu,zorganizowały wyjazd do

Jemielnicy /pow. Strzelce Op./,poświęcony pamięci zmarłych strażaków PSP i OSP.

Odprawiona została Msza Św.,zapalono znicze,zapoznano się z bogatą historią i dorobkiem

zakonu cystersów. W miejscowości Piotrówka spotkano się przy kawie,herbacie,ciastku.

Przed wyjazdem z KWPSP Opole,grupa opolskich emerytów i rencistów wraz z małżonkami

uczestniczyła przy złożeniu zniczy i zadumie przy obeliskach i tablicach pamiątkowych

poświęconych pamięci poległych strażaków oraz strażaków walczących o polskość Górnego

Śląska,usytuowanych przy strażnicy KWPSP Opole.

Znicze pod tablicami złożyli: nadbryg.Karol Stępień-Opolski Komendant Wojewódzki

PSP w Opolu, kpt. Bartosz Raniowski-Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

nr 2 w Opolu, Kol.Zygmunt Czarnecki-Członek ZW w Opolu ZEiRP RP.

24.Z okazji Narodowego Święta Niepodległości, w dniu 9 listopada 2012 roku,delegacja strażaków

w składzie: nadbryg. Karol Stępień-Opolski Komendant Wojewódzki PSP w Opolu,

mł. bryg. Leszek Koksanowicz- Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Opolu,

Kol. Tadeusz Śliwa-Prezes ZW w Opolu ZEiRP RP -zapaliła i złożyła znicze pod tablicami

upamiętniającymi strażaków poległych w Powstaniach Śląskich od 1919 roku,zamęczonych

w obozach koncentracyjnych do 1945 roku a także tych,którzy zginęli podczas działań

ratowniczo-gaśniczych. Posterunki honorowe przy obeliskach i tablicach pamiątkowych

wystawiła JRG nr 2 w Opolu.

25.Wycieczki:

-Koło nr 9 w Prudniku -wycieczka w Karkonosze /Krzeszów,Kowary,Karpacz Górny/

w dniu 09.06.2012 roku dla 40 osób,

-Koło nr 7 w Nysie -wycieczka do Ołomuńca /Czechy/ w dniu 23.06.2012 dla 40 osób,

-ZW w Opolu -Wrocław w dniu 28.08.2012 roku dla 43 osób

-ZW w Opolu -Chorwacja, w dniach 18.09.12-24.092012 dla 45 osób.

Zwiedzano:Zagrzeb, Plitvickie Jeziora, Sibenik, Trogir, Split,Dubrownik, Zadar, Rijekę,

Jaskinię Postojną, Lubljanę.

26. ZW w miesiącu listopadzie ubiegłego roku wystąpił o nagrodę im. Georga Dehio w Niemczech. Rozstrzygnięcie ma nastąpić w miesiącu kwietniu 2013 r.

27. Plan działalności ZW w Opolu na 2012 rok został zrealizowany został w całości.

Opracowanie- Prezydium ZW w Opolu