Strona Główna Łódzkie
Łódzkie
Spotkanie świąteczne w Łodzi

19 kwietnia 2011 r. odbyło się spotkanie Wielkanocne emerytów

i rencistów pożarnictwa przy tradycyjnym „jajeczku”.

 

W trakcie spotkania w auli KW PSP w Łodzi łódzkich pożarników-emerytów i rencistów powitał Prezes Zarządu Koła ZEiRP RP kol. Pietrzykowski Stanisław, w tym Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Zw.- kol. Mańko Ireneusza oraz:

- Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Witkowskiego Andrzeja,

- Z-cę ŁKW PSP w Łodzi mł. bryg. mgr inż. Stępnia Pawła,

- Z-cę ŁKW PSP w Łodzi mł. bryg. Koniecznego Mariusza,

- Komendanta Miejskiego PSP w Łodzi st. bryg. Wyciszkiewicza Andrzeja,

- Naczelnika Wydz.Kwat. KW PSP mł. bryg. Celigowskiego Piotra,

- ks. kapelana mł.bryg. Betleja Henryka,

- asp. Doliwę-Sumerę Katarzynę – pracownika d.s. socjalnych w KW PSP.

oraz liczne grono członków Koła (ponad 50 osób).

Przybyli goście złożyli życzenia świąteczne emerytom i życzyli im pomyślności i zdrowia,

a ks kapelan mł.bryg. Betlej Henryk – życzył emerytom „wszelkich łask” oraz pobłogosławił świąteczne potrawy. Zebrani w trakcie poczęstunku świątecznego wysłuchali kilku okolicznościowych wierszy autorstwa kol. Anny Pawłowskiej-Jarosik.

 

W zał. kilka zdjęć z uroczystości.

 

 

 
Obradował V WZD woj. łódzkiego
Obradował V Zwyczajny Wojewódzki Zjazd Delegatów w Łodzi

W dniu 7.04.2011r. odbył się V Zjazd Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP woj. łódzkiego.
Gośćmi Zjazdu byli:
- kol. Cała Jan - Prezes Zarządu Głównego ZEiRPoż. RP,
- st.bryg. Witkowski Andrzej - Łódzki Komendant Wojewódzki PSP,
- st.bryg. Wyciszkiewicz Andrzej - Komendant Miejski PSP w Łodzi,
- płk. w st. spocz. Kwiecień Janusz -Przew.Zarz.Kraj.Związku Em.i Ren. Sł. Więziennej,
- płk. w st. spocz. Ciszewski Alojzy - Prezes ZW Związku Żołnierzy Wojska Polskiego,
- kom. w st. spocz. Pełka Zdzisław Prezes ZW Stow. Em. i Rencistów Policji,
- mł.bryg. Celigowski Piotr - naczelnik wydziału kwatermistrzowskiego KW PSP,
- asp. Doliwa-Sumera Katarzyna - z wydz. kwaterm. KW PSP,
- mł. bryg. ks. Betlej Henryk – kapelan strażaków woj .łódzkiego,
- dh Weselski Andrzej – Wiceprezes O/W Zw. OSP w Łodzi.
Otwarcia i powitania uczestników oraz zaproszonych gości dokonał Prezes ustępującego Zarządu Wojewódzkiego ZEiRPoż. RP w Łodzi kol. Ireneusz Mańko. Minutą ciszy uczczono pamięć wielu kolegów zmarłych w minionej kadencji,w tym długoletnich: Prezesa Zarządu Wojewódzkiego kol. St. Barlaka i Wiceprezesa kol. E.Bohdzielenko-Wylewko
Na Przewodniczącego V Zjazdu wybrano i obrady poprowadził - kol. Wiznerowicz Jan.
Prezes I. Mańko przedstawił obszerne sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu Wojewódzkiego.
W imieniu Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej kol. L. Chaicki odczytał protokół za czteroletni okres działalności władz wojewódzkich i kół terenowych oraz przedstawił wniosek WKR o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Wojewódzkiemu, który został przyjęty jednogłośnie. Głos zabrał Łódzki Komendant Wojewódzki PSP,który omówił wyniki współpracy z Zarządem Wojewódzkim ZEiRPoż. RP uznając je za owocne oraz życzył delegatom udanych obrad, a jednocześnie zadeklarował dalszą bliską współpracę z nowo wybranymi władzami naszego związku.
Delegaci wybrali Komisję Mandatową oraz Komisję Uchwał i Wniosków, które przystąpiły do pracy.
Otwierając dyskusję kol. Jerzy Wieczorkowski przedstawił współpracę zarządów kół z Kutna, Łowicza i Tomaszowa Maz. w zakresie organizacji wycieczek i omówił sprawy korzystania z funduszu socjalnego a zagadnienia te szeroko
omówili mł.bryg.Celigowski Piotr - Naczelnik w Wydziale Kwatermistrz. KW PSP i asp. Katarzyna Doliwa-Sumera. Przedstawiciele służb mundurowych – goście: przekazali najlepsze życzenia uczestnikom V Zjazdu w imieniu własnym
i reprezentowanych organizacji.
Komisja Mandatowa stwierdziła prawomocność V Zjazdu, na który przybyło 39 delegatów (na 41 wybranych) – tj. 95,12 % stanu. Przewodniczący obrad w imieniu ustępujących władz ZW przedstawił kandydatury do nowych władz wojewódzkich naszego związku. Po wyczerpującej dyskusji statutowo-regulaminowej uchwalono 21 osobowy skład ilościowy ZW i 5 osobowy skład WKR. W wyniku jawnego glosowania na listę - wybrano imiennie 19 delegatów do nowego ZW a dwóch brakujących członków ZW dokooptuje na następnych posiedzeniach.
W trakcie pierwszego spotkania nowe władze ZW wybrały Prezydium ZW na kadencję lat 2011 -2015 w składzie:
1.Prezes Zarządu Wojewódzkiego - kol. Mańko Ireneusz,
2.V-ce Prezes - kol. Wieczorkowski Jerzy,
3.V-ce Prezes - kol. Zwierzchowska Krystyna,
4.Sekretarz - kol. Wiznerowicz Jan,
5.Skarbnik - kol. Trębicki Maciej.
Wojewódzka Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:
1.Przewodniczący - kol. Wożniak Krzysztof,
2.Z-ca Przew. - kol. Sobierajski Jerzy
3.Sekretarz - kol. Dulas Kazimierz
Na delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów wybrano:
1.kol. Mańko Ireneusza,
2.kol. Wiznerowicza Jana,
3.kol. Wojdę Teresę,
4.kol. Zwierzchowską Krystynę.
Na zakończenie obrad przyjęto uchwałę programową V Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów oraz wysłuchano wystąpień nowo wybranego Prezesa ZW kol. Mańko Ireneusza i Prezesa Zarządu Głównego kol. Jana Cały.
Po obradach delegaci i goście udali się na spotkanie z okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych – gdzie złożono sobie
Życzenia, a potrawy poświęcił i zebranych pobłogosławił ks. Henryk Betlej – Kapelan Łódzkich Strażaków.fotografie: Chrzanowski Krzysztof, Opracowanie: Wiznerowicz Jan.

 
Walne zebranie członków Łódzkiego Koła Związku Emerytów i Rencistów RP.

W dniu 27 stycznia 2011 r. w auli JRG nr.7 w Łodzi odbyło się Walne zebranie sprawozdawczo -wyborcze członków Łódzkiego Koła Związku EiRPoż. RP. Gośćmi zebrania byli Prezes Zarządu Wojewódzkiego Zw.EiRPoż. RP w Łodzi kol. Ireneusz Mańko, Z-ca K-ta Miejskiego PSP w Łodzi bryg. Krzysztof Matczak oraz Naczelnik Wydz. Kwatermistrzowskiego KW PSP w Łodzi mł.bryg. Piotr Celigowski. Zebranie jako przewodniczący sprawnie poprowadził kol. Jan Wiznerowicz.

W części merytorycznej członkowie Koła dokonali oceny pracy Koła i ustępującego Zarządu.
Po dyskusji nad złożonymi sprawozdaniami - udzielili ustępującemu Zarządowi absolutorium
za okres kadencji lat 2007-2010. Uczestnicy zebrania (ok. 60 członków) podjęli dyskusję nad planem pracy na rok 2011 oraz kolejnej kadencji.
Podsumowania dokonał kol. I.Mańko, który poinformował m.in. o problematyce będącej tematami prac Zarządu Głównego i Wojewódzkiego Związku oraz działaniach powstałej Federacji Służb Mundurowych.

Dokonano następnie wyboru
nowych władz Koła. Zarząd koła ukonstytuował się
w następującym składzie:
1. Stanisław Pietrzykowski – prezes,
2. Jan Paczuski – wiceprezes,
3. Alina Czmochowska – sekretarz,
4. Anna Modzelewska-Granecka – skarbnik,

5. Krzysztof Chrzanowski – członek,
6. Ireneusz Mańko – członek,
7. Ryszard Rychter – członek.
Wybrano
Komisję Rewizyjną w składzie:
1. Zenon Szychowski –przewodniczący,
2. Anna Armacka – sekretarz,
3. Krystyna Latarska – członek.

Na delegatów na Wojewódzki Zjazd Delegatów w Łodzi wybrano:

1.Chrzanowskiego Krzysztofa,

2. Mańko Ireneusza,

3. Pietrzykowskiego Stanisława,

4. Trębickiego Macieja,

5. Wiznerowicza Jana,

6. Woźniaka Krzysztofa,

7. Zwierzchowską Krystynę.


Spotkanie członków Koła było też okazją do zapytań o stan zdrowia oraz snuciem kolejnych planów i marzeń.-

opr. i fot. - Wiznerowicz Jan
bryg. w st. spocz.

 
15-lecie ZW w Łodzi

 

W dniach 10-12 grudnia 2010 roku odbyło się wyjazdowe (w Sieradzu) uroczyste (Jubileusz XV-lecia powstania Związku) posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Łodzi z udziałem Prezesów Kół i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.

Gośćmi posiedzenia byli:

 • prezes Zarządu Głównego Związku – kol. Jan Cała,

 • komendant wojewódzki PSP w Łodzi – st. bryg. Andrzej Witkowski,

 • z-ca komendanta miejskiego PSP w Łodzi – bryg. Krzysztof Matczak,

 • komendant powiatowy PSP w Sieradzu – mł. bryg. Albert Romek,

 • naczelnik Ośrodka Szkolenia KW PSP w Łodzi z siedzibą w Sieradzu –

mł. bryg. Andrzej Tomicki,

 • naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego KW PSP – mł. bryg. Piotr Celigowski,

 • prowadząca sprawy socjalne w Wydz. Kwatermistrzowskim KW PSP asp. Katarzyna Doliwa – Sumera,

 • ksiądz mł. bryg. Henryk Betlej – Kapelan Łódzkich Strażaków,

 • ksiadz senior - st. bryg. w st. spocz. Jerzy Kołodziejczak,

 • prezes ZW Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – płk. w st. spocz. Alojzy Ciszewski,

 • prezes ZW Stow. Emerytów i Rencistów Policji – kom. w st. spocz. Zdzisław Pełka,

 • przewodniczący ZK Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej –
  płk. w st. spocz. Janusz Kwiecień,

 

Obradom przewodniczył Prezes Zarządu Wojewódzkiego kol. Ireneusz Mańko,

który z okazji Jubileusz XV-lecia powstania Związku przedstawił zebranym „Historię powstania i rozwoju organizacji związkowej w woj. łódzkim w latach 1995-2010” na tle wyświetlanego multimedialnego pokazu - bogato ilustrowanego dokumentami, zdjęciami i zapisami z kroniki wojewódzkiej. Zebrani oklaskami wyrazili satysfakcję z przedstawionych dokonań. Udekorowano odznaką MSWiA - „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożaro-wej” sześciu działaczy związku. Wręczono „honorowe dyplomy” założycielom związku i pamiątkowy

„barometr” z logo Związku wszystkim Prezesom Kół i gościom.

W wystąpieniach gości były gratulacje i liczne życzenia „dalszego pomyślnego

działania”, „satysfakcji z osiągnięć” a przede wszystkim życzenia „dobrego zdrowia”. Na ręce Prezesa ZW

przekazano pamiątkowy obraz, ryngraf i plakietki oraz listy gratulacyjne.

Korzystając z okazji spotkania, podzielono się opłatkiem wigilijnym. Następnie odbyła się uroczysta „wieczerza” jubileuszowo-wigilijna.

 

W kolejnych dwóch dniach obrad wysłuchano:
 1. Informacji z działalności Prezydium Zarz. Woj. od dn. 24 03 2010 r.,

 2. Sprawozdania Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej,

 3. Informacji finansowej za 2010 roku i stanie finansów ZW.

 4. Informacji Prezesów o działalności zarządów Kół w 2010 r.,

 5. Informacji o wykorzystaniu funduszu socjalnego za 2010 r.,

 6. Omówiona sprawy organizacyjne:

  1. sprawozdawczość za 2010 r.,

  2. przygotowania do wyboru władz kół i delegatów na zjazd wojewódzki w 2011 roku.                       Przyjęto „uchwałę” dotyczącą ilości wybieranych delegatów w kołach na Zjazd Wojewódzki.

  W popołudnie drugie dnia obrad zwiedzono obiekty Ośrodka Szkolenia KW PSP .

  .W załączeniu – kilka zdjęć z obrad i uroczystości.

 

 

 

 

000_plansza_pokazu

 

002_baronetr_PC106064_a 004_ryngraf_IMGP9100 006_sala_obrad_IMG_2662

003_ryngraf_IMG_2659 005_obraz_IMGP9109

007_medale_IMGP9058 008_wieczerza_IMG_2681

009_przy_torcie_IMG_2687 010_tort_IMG_2668

011_wpis_komem_wojew_PC106120

 
15-lecie Koła w Łodzi


Zarząd Koła Miejskiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Łodzi zorganizował

w dniu 18 listopada 2010 r. obchody Jubileuszu XV-lecia utworzenia Koła i Związku w Łodzi.
W trakcie uroczystego spotkania w „Klubie Seniora” łódzkich pożarników-emerytów

i rencistów Prezes Zarządu Miejskiego Koła Zw. EiRP RP kol. Pietrzykowski Stanisław

powitał wszystkich , w tym Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Zw.- kol. Mańko Ireneusza

oraz przybyłych gości w osobach:
- z-cy KM PSP w Łodzi bryg. Pakuła Piotr,
- naczel. Wydz.Kwat. KW PSP mł.bryg. Celigowski Piotr,
- d-cę JRG nr.7 mł.bryg. Szeleszczyk Roman,
- ks kapelana mł.bryg. Betlej Henryk,
- asp. Doliwę-Sumera Katarzyna- prowadząca sprawy socjalne w KW PSP.
oraz grono członków Koła (ponad 40 osób), w tym kol. Figurską Irenę

i kol. Szymańskiego Kazimierza - współtworzących w 1995 r. Koło.

Minutą ciszy uhonorowano pamięć członków Związku i Koła, którzy zmarli.
Prezes – kol. Pietrzykowski St. przedstawił historię powstania i tworzenia się łódzkiego Koła Związku,

w tym szczególnie zasłużonych inicjatorów kol. kol.:Mirosława Wojtyniaka, Włodzimierza Kobzę,

Jana Orzechowskiego, Ryszarda Rosiaka, Edwarda Bohdzielenko i Ryszarda Placka.
Idea powołania Związku zrodziła się w trakcie starań o różne ważne sprawy socjalne

i świadczenia emerytalno - rentowe funkcjonariuszy i pracowników cywilnych pożarnictwa.
Z kart historii:
Na spotkaniu inicjatywnym uzgodniono, aby „Klub Seniora”, jaki wówczas istniał przekształcić

w Związek Byłych Funkcjonariuszy i Pracowników Pożarnictwa Polskiego, a na zebraniu

w dniu 16 marca 1995 r. powołano „Związek Emerytów, Rencistów i Pracowników Cywilnych Pożarnictwa”.

Na tym zebraniu został opracowany plan działania oraz wybrano pierwszy Zarząd, w składzie:
Prezes - Mirosław Wojtyniak,
V-ce Prezes - Włodzimierz Kobza,
Sekretarz - Edward Bohdzielenko-Wylewko,
Skarbnik - Irena Figurska.
członkowie Zarządu: Jerzy Orzechowski, Ryszard Rosiak, Kazimierz Szymański,

Ryszard Placek, Józef Kosylak, Piotr Latarski, Jerzy Oryński.
W dniu 10 marca 1999 r. odbyło się zebranie wyborcze. Do Zarządu Koła Miejskiego Łódzkiego

wybrano na Prezesa - Piotra Latarskiego ,V-ce Prezesa - Stanisława Barlaka, który od 2003 roku

kierował Zarządami miejskim i wojewódzkim do chwili swojej śmierci w kwietniu 2008 roku.

Od sierpnia 2008 roku funkcję Prezesa objął kol. Pietrzykowski Stanisław, a V-ce Prezesem został

kol. Chrzanowski Krzysztof, sekretarza – kol.Wiznerowicz Jan.
Następnie Prezesi ZW i ZM dokonali aktu wręczenia „Pamiątkowych Dyplomów” oraz

upominków dla członków Koła z okazji Jubileuszu XV - lecia Związku (przy kawie, herbacie i ciastkach).
Przybyli goście złożyli twórcom związku i koła podziękowanie, a wszystkim emerytom życzyli pomyślności

i zdrowia –przekazując na pamiątkę grawerowane plakietki i listy gratulacyjne,

ks kapelan mł.bryg. Betlej Henryk – złożył gratulacje i życzył emerytom „wszelkich łask”.
Liczne grono zebranych wpisało się do „Kroniki Koła Łódzkiego” – (w br. uzyskała nagrodę Zarządu

Głównego Związku EiRP RP) – oraz wyraziło zadowolenie z odbytego spotkania.

opr.i fot. - J.Wiznerowicz.

0005_XV_lecie_Kola_Em_w_Lodzi 0013_XV_lecie_Kola_Em_w_Lodzi 0008_XV_lecie_Kola_Em_w_Lodzi

0024_XV_lecie_Kola_Em_w_Lodzi 0033_XV_lecie_Kola_Em_w_Lodzi 0035_XV_lecie_Kola_Em_w_Lodzi

0039_XV_lecie_Kola_Em_w_Lodzi 0040_XV_lecie_Kola_Em_w_Lodzi 0044_XV_lecie_Kola_Em_w_Lodzi

0041_XV_lecie_Kola_Em_w_Lodzi 0045_XV_lecie_Kola_Em_w_Lodzi

Gratulujemy !

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 2